Akty korporacyjne

Adwok.2009.4.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 38/2009
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2009 r.
w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. 2009 nr 37 poz. 286) oraz niektórych przepisów ustawy z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37, poz. 286).

§  1. Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do sporządzenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności:
1. Art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) - w zakresie w jakim zwalnia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 roku oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywały na podstawie innej niż umowa o pracę wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w ustawie Prawo o adwokaturze lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 Konstytucji;
2. Art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) - w zakresie w jakim zwalnia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego doktorów nauk prawnych spełniających warunki określone w art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. a) lub lit. b) ustawy Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji;
3. Art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) - w zakresie w jakim zwalnia z wymogu odbycia aplikacji adwokackiej osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie innej niż umowa o pracę wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w ustawie Prawo o adwokaturze lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych z art. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 Konstytucji;
4. Art. 68 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji;
5. Art. 78a ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
6. Art. 78d ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. nr 123 z 2002 roku, poz. 1058 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z 20 lutego 2009 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37 z 2009 roku, poz. 286) w zakresie, w jakim pomija ustną formę egzaminu adwokackiego z art. 17 ust. 1 Konstytucji.

Naczelna Rada Adwokacka upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do udzielenia Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Joannie Agackiej-Indeckiej, adw. dr Szymonowi Byczko i adw. dr Jackowi Skrzydło pełnomocnictwa do popierania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej przed Trybunałem Konstytucyjnym.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 4 kwietnia 2009 roku.

PODSTAWA PRAWNA

Na mocy art. 188 pkt 1 w związku z art. 191 ust. 1 pkt 4 oraz art. 191 ust. 2 Konstytucji RP, z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją może wystąpić ogólnokrajowa organizacja zawodowa, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych jej zakresem działania.

Zgodnie z art. 27 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997, Nr 102, poz. 643 z późn. zmianami) uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym jest podmiot, który złożył wniosek do Trybunału. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, uczestnik postępowania działa przed Trybunałem osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela.

Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze, Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej.