Akt korporacyjny

KAAUM.2018.3.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 67/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 09 marca 2018 r.
w sprawie: włączenia przedstawiciela KRAUM do sekcji: Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju

Na podstawie § 2 pkt 1), w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Postuluje do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o włączenie do sekcji: Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych Pana prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2.  Uzasadnienie niniejszej Uchwały stanowi Załącznik Nr 1.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały Prezydentowi RP, Ministrowi Zdrowia i Koordynatorowi sekcji: Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Powołana w 1989 roku Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zrzesza uczelnie medyczne, inne uczelnie kształcące na kierunku lekarskim oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Z racji swych zadań ustawowych podmioty zrzeszone w KRAUM czynnie zajmują się kształceniem przed i podyplomowym w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz realizacją badań naukowych w obszarze medycyny, stanowiąc zarazem nieodzowne ogniwo w systemie ochrony zdrowia. Nadto Członkowie Konferencji są podmiotami tworzącymi dla 39 szpitali klinicznych, które są wysokospecjalistycznymi placówkami zajmującymi się wykonywaniem najbardziej skomplikowanych procedur medycznych.

Uczelnie zatrudniają wybitnych specjalistów, którzy są czynnymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia, posiadając wiedzę praktyczną na temat jego funkcjonowania. Poprzez równoczesne zatrudnienie w szpitalach klinicznych pracownicy naukowi uczelni są współtwórcami szeregu rozwiązań, oddziałując wielokierunkowo na proces organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych. Zasiadają w opiniotwórczych gremiach krajowych, mających wpływ na stan legislacyjny w obszarze dydaktyki, nauki i zdrowia. Poprzez kształcenie kadr medycznych, realizację innowacyjnych badań naukowych i prowadzenie działalności leczniczej wpływ uczelni i szpitali klinicznych na politykę zdrowotną kraju jest niepodważalny.

Z tychże względów niezwykle uzasadnionym jest włączenie przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do Narodowej Rady Rozwoju, będącej gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja NRR: Ochrona zdrowia skupia ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje w tym obszarze. Udział Pana prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a zarazem Zastępcy Przewodniczącego KRAUM, wniósłby do prac Rady niewątpliwie wartość dodaną.