Rewid.2018.5.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2227/41/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie włączenia do materiałów zjazdowych projektu uchwały w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3 uchwały nr 1885/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą nr 2115/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów projekt uchwały opracowany przez Komisję ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR ...../.........

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wprowadza się następujące zmiany do podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.)

2) Izbie - należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;

3) Krajowej Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

4) Oddziale - należy przez to rozumieć regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

5) Regionalnej Radzie - należy przez to rozumieć Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, będącą organem Oddziału."

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"1. Gospodarkę finansową Izby prowadzi i jest za nią odpowiedzialna Krajowa Rada. Odpowiedzialność za realizację wydatków w zakresie planów cząstkowych wyodrębnionych w planie finansowym Krajowa Rada powierza przewodniczącym organów, przewodniczącym komisji Krajowej Rady, Regionalnym Radom lub innym osobom.

2. Podstawą gospodarki finansowej Izby jest roczny plan finansowy sporządzany w układzie i ze szczegółowością nie mniejszą niż wzór stanowiący załącznik do niniejszych Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Plan ten sporządzany jest na podstawie cząstkowych rocznych planów finansowych Oddziałów oraz szczegółowych planów finansowych Biura PIBR, organów, komisji Krajowej Rady i poszczególnych projektów, w tym w zakresie działalności szkoleniowo-wydawniczej.

2a. Roczny plan finansowy Izby jest sporządzany każdorazowo pod nadzorem skarbnika Krajowej Rady i zatwierdzany w formie uchwały przez Krajową Radę na każdy rok obrotowy, nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.

2b. W przypadku niezatwierdzenia przez Krajową Radę rocznego planu finansowego w terminie, o którym mowa w ust. 2a - do czasu jego zatwierdzenia ponoszone są wyłącznie koszty niezbędne do funkcjonowania Izby: koszty utrzymania Biura PIBR, koszty funkcjonowania oddziałów, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, koszty działalności Komisji Egzaminacyjnej, koszty funkcjonowania organów PIBR, koszty działalności szkoleniowej w zakresie realizacji przedsięwzięć rozpoczętych do 31 grudnia roku poprzedniego.

2c. W przypadku niezatwierdzenia rocznego planu finansowego w terminie, o którym mowa w ust. 2a Krajowa Komisja Rewizyjna żąda niezwłocznie zwołania przez Krajową Radę Nadzwyczajnego Zjazdu Biegłych Rewidentów z powodu rażącego naruszenia prawa w działalności finansowej Izby, który powinien się odbyć w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia żądania uzasadniającego jego zwołanie.

2d. Przedmiotem zwołanego Zjazdu w trybie przewidzianym w ust. 2c jest odwołanie prezesa bądź członków Krajowej Rady. W przypadku odwołania prezesa bądź członków Krajowej Rady, Zjazd w miejsce odwołanych dokonuje wyboru prezesa i członków Krajowej Rady, których kadencja kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych organów Izby.

3. Krajowa Rada uchwalając roczny plan finansowy jest zobowiązana do szczególnego uwzględniania transparentności przypisywania wydatków do miejsc ich generowania.

4. Gospodarkę finansową oddziałów prowadzą Regionalne Rady, według zasad określonych uchwałami Krajowej Rady i zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Krajową Radę.

5. Krajowa Rada określi w formie uchwał:

1) zasady obiegu dokumentów finansowych;

2) zasady lokowania środków finansowych;

3) zasady zarządzania nieruchomościami;

4) zasady alokacji kosztów do działalności związanej z nadzorem i samorządowej;

5) zasady tworzenia i wzór rocznego planu finansowego dla każdej szczegółowej pozycji;

6) wzór planu zatrudnienia z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia;

7) wzór planu finansowego Oddziałów;

8) wzór planu zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydatki powinny być dokonywane racjonalnie. Zamówienia na dostawy towarów i usług powtarzających się okresowo oraz na udzielane w częściach, tożsamych co do przeznaczenia w ramach dostaw realizowanych przez dostawcę, powyżej kwoty corocznie ustalanej uchwałą Krajowej Rady, powinny być poprzedzone procedurą przetargową, przy czym dotyczy to także Oddziałów z zastrzeżeniem ust. 2a oraz 2b.

2. Zasady przeprowadzania przetargów określa uchwała Krajowej Rady przyjęta większością 3/4 głosów.

2a. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kierując się racjonalnością gospodarowania środkami Izby, w ramach środków zatwierdzonego rocznego planu finansowego, Krajowa Rada lub Rada Regionalna może odstąpić od procedury przetargowej, jeżeli uchwała została przyjęta większością co najmniej 3/4 głosów. Odstąpienie od procedury przetargowej wymaga uzasadnienia.

2b. Krajowa Rada w drodze uchwały może określić, do jakiego rodzaju usług nie stosuje się procedury przetargowej, jeżeli ich rodzaj i okoliczności udzielenia zamówienia uzasadniają odstąpienie od tej procedury. Przepisu nie stosuje się do usług świadczonych okresowo w okresach dłuższych niż 6 miesięcy.

2c. Krajowa Rada określa corocznie w drodze uchwały kwotę, poniżej której nie jest wymagane stosowanie procedury przetargowej. Kwota ta nie może być wyższa niż 20 000,00 zł.

3. Szczegółowe kryteria każdorazowego wyboru dostawcy, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1a-2c, określa Komisja przetargowa powołana przez Krajową Radę. Kryteria podlegają zatwierdzeniu przez Krajową Radę w formie uchwały.

4. Biuro Izby prowadzi szczegółowy rejestr umów, a Krajowa Rada w terminie do 31 stycznia roku następnego publikuje na stronie internetowej Izby szczegółowy rejestr umów, z wyłączeniem umów o pracę, zawartych w poprzednim roku kalendarzowym, zawierający co najmniej nazwę podmiotu, przedmiot i kwotę umowy, z zastrzeżeniem innych przepisów.

4a. Do umów podpisywanych przez osoby reprezentujące Izbę dołącza się oświadczenie dostawcy o powiązaniach osobowych lub kapitałowych z członkami organów Izby.

5. Finansowanie kosztów przynależności do wszelkich organizacji, jeżeli kwoty wnoszone na ich rzecz przewyższają 10.000,00 zł rocznie oraz kosztów przedsięwzięć, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją przez Izbę zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, wymaga uchwały Krajowego Zjazdu, wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

6. Zasady określone w ust. 5 dotyczą również organizacji, których Izba jest członkiem na dzień podjęcia przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej, z wyjątkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynikiem finansowym Izby jest różnica między przychodami a kosztami działalności, po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Izby za poprzedni rok obrotowy wynik finansowy, o którym mowa w ust. 1, jest rozliczany z funduszem podstawowym Izby.

3. Izba prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

4. Gospodarka finansowa Izby podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej, która składa pisemną informację o wynikach kontroli przeprowadzonych odpowiednio w I półroczu roku obrotowego w terminie do 30 września oraz za rok obrotowy w terminie do 31 marca roku następnego.

5. Decyzję o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Izby podejmuje Krajowa Rada w formie uchwały, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu nad uchwałą nie uczestniczy Prezes Krajowej Rady.

6. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, Krajowa Rada podaje do wiadomości członków Izby poprzez ich publikację na stronie internetowej Izby.

5) po § 4 dodaje się § 4a-4d w brzmieniu:

"§ 4a. Przy opracowaniu rocznego planu finansowego Izby, stosuje się zasadę bilansowania się kosztów z przychodami. W przypadku wystąpienia uzasadnionych, nieprzewidzianych kosztów Krajowa Rada, po uzyskaniu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej może zaakceptować taki koszt. W przypadku takiej akceptacji, Krajowa Rada dokonuje korekty rocznego planu finansowego, z ograniczeniem, że łączna strata nie może przekroczyć wartości kosztów amortyzacji majątku trwałego Izby roku poprzedniego.

§ 4b. Roczny plan finansowy w zakresie wynagrodzeń pracowników Biura Izby, uchwalany jest z uwzględnieniem struktury organizacyjnej wynikającej z Regulaminu Biura Izby oraz w sposób umożliwiający zapewnienie przez Prezesa Krajowej Rady obsługi organizacyjno-kancelaryjnej Izby..

§ 4c. Roczny plan finansowy po przyjęciu przez Krajową Radę podlega niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Izby.

§ 4d. Skarbnik Krajowej Rady przedstawia Krajowej Radzie, co najmniej raz na kwartał informację o wykonaniu rocznego planu finansowego, w formule zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały. Informacja podlega niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Izby."

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Przychodami Izby są:

1) składki członkowskie biegłych rewidentów;

2) opłaty z tytułu nadzoru wnoszone na podstawie i zasadach przepisów art. 56 ustawy przez firmy audytorskie,

3) opłaty z tytułu wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich;

4) opłaty wnoszone przez kandydatów na biegłych rewidentów;

5) przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej,

6) pozostałe przychody operacyjne.'

7) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

"§ 1. Przychodami Oddziału są:

1) część składek członkowskich biegłych rewidentów rozliczanych zgodnie z zasadą określoną w ust. 2, nie mniej niż 60%;

2) przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej;

3) przychody z operacji finansowych;

4) inne przychody w ramach rocznego planu finansowego, w tym na dofinansowanie działalności na rzecz biegłych rewidentów seniorów;

5) pozostałe przychody."

8) po § 6 ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Krajowa Rada rozdysponowuje środki finansowe zgromadzone przez Oddział, który został zlikwidowany albo jego działalność została zawieszona."

9) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W strukturze kosztów działalności Izby wyróżnia się:

1) koszty podstawowej działalności operacyjnej obejmujące:

a) koszty działalności samorządowej, w tym monitorowania rynku audytorskiego i jakości usług biegłych rewidentów,

b) koszty kontroli i nadzoru,

c) koszty Komisji Egzaminacyjnej,

d) koszty działalności szkoleniowo-wydawniczej,

e) koszty ogólne działalności Izby,

f) koszty funkcjonowania Oddziałów, w tym w zakresie działalności samorządowej i szkoleniowo-wydawniczej;

2) koszty operacji finansowych;

3) pozostałe koszty, w tym koszty zadań realizowanych na rzecz biegłych rewidentów seniorów."

10) uchyla się § 7 ust. 2;
11) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Członkom organów Izby, członkom komisji powoływanych przez Krajową Radę, kontrolerom, obrońcom z urzędu, członkom organów Oddziałów przysługują następujące świadczenia:

1) wynagrodzenia według zryczałtowanych stawek za udział w posiedzeniach na zasadach ustalonych przez Krajową Radę, nie wyższych niż 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

2) wynagrodzenia kontrolerów, obrońców z urzędu i innych osób za prace związane z działalnością organów Izby ustalone przez Krajową Radę w porozumieniu z właściwymi organami;

3) diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów liczone według zasad właściwych dla podróży służbowych, związane z dojazdem na posiedzenia, kontrole oraz do miejsca wykonywania innych zadań związanych z działalnością organów Izby, w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

4) zwrot kosztów, o których mowa w pkt 3 w przypadku podróży zagranicznych, następuje po uprzednim podjęciu przez Krajową Radę uchwały o delegowaniu do odbycia takiej podróży służbowej. Do zwrotu kosztów podróży zagranicznych mają zastosowanie obowiązujące odrębne przepisy.

5) w przypadku finansowania kosztów podróży zagranicznych przez Oddziały, decyzje o delegowaniu podejmuje Rada Regionalnego Oddziału w formie uchwały.

2. Wynagrodzenia i zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługują także członkom organów Izby i komisji powoływanych przez Krajową Radę z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach innych organów Izby i komisji.

3. Zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 4, w tym ich wysokość określa Krajowa Rada w formie uchwały.

4. Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży mogą otrzymywać członkowie Regionalnej Rady i komisji powoływanych przez Regionalną Radę oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału - na podstawie uchwały Regionalnej Rady.

12) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Za czynności realizowane w związku z wykonywaniem kompetencji organów Izby, wynagrodzenie miesięczne na podstawie uchwały Krajowej Rady, określone w ujęciu procentowym w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w § 8 ust 1 pkt. 1 mogą otrzymywać:

1) prezes Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 150%;

2) przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, w wysokości nie wyższej niż 50%;

3) zastępca przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, w wysokości nie wyższej niż 25%;

4) Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny, w wysokości nie wyższej niż 50%;

5) przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru, w wysokości nie wyższej niż 50%;

6) zastępca przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru, w wysokości nie wyższej niż 25%;

7) zastępcy prezesa Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 25%;

8) sekretarz Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 25%;

9) skarbnik Krajowej Rady, w wysokości nie wyższej niż 25%.

13) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Izba zapewnia obsługę Komisji Egzaminacyjnej w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, do wysokości określonej w rocznym planie finansowym."

14) po § 9 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Rażące naruszenie prawa w działalności finansowej Izby

§ 9a. 1. Za rażące naruszenie prawa w działalności finansowej, skutkujące zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu w trybie art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy, uznaje się:

1) nabycie, zbycie, zamiana lub obciążenie nieruchomości o wartości przekraczającej 50 000,00 zł w roku obrotowym;

2) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeżeli kwota wszystkich zaciągniętych kredytów lub pożyczek przekracza łącznie 50 000,00 zł;

3) udzielenie poręczenia i gwarancji, jeżeli kwota wszystkich udzielonych poręczeń i gwarancji przekracza łącznie 50 000,00 zł;

4) zaciągnięcie zobowiązania finansowego wobec organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych, wynikającego w szczególności z członkostwa w tych organizacjach, na kwotę przekraczającą 100 000,00 zł łącznie w roku obrotowym;

5) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;

z pominięciem przez Krajową Radę procedury konsultacyjnej, o której mowa w § 13b statutu Izby.

2. Rażącym naruszeniem prawa w działalności finansowej skutkującym zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu w trybie, o którym mowa w ust. 1, z zastosowaniem postanowień § 2 ust. 2c, jest ponadto nieprzyjęcie rocznego planu finansowego Izby w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2a."

15) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Krajowa Rada określi w formie uchwał szczegółowe zasady gospodarowania funduszami celowymi, tworzonymi zgodnie ze statutem."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3) w zakresie ust. 5 i 6; pkt 4) w zakresie ust. 4; pkt 11) oraz pkt 14), które wchodzą w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

(-)

..............................................................................

Załącznik

w tym
PozycjaTytułkwota łącznaprzychody/koszty nadzoruprzychody/koszty samorząduprzychody/koszty postępowania kwalifikacyjnegoprzychody/koszty działalności szkoleniowo- wydawniczej
APrzychody PIBR (bez oddziałów)
A1Składki członkowskie BR - Biuro PIBR
A2Opłaty z tytułu nadzoru
A3Opłaty za wpis na listę FA
A4Opłaty za wpis do rejestru BR
A5Przychody Komisji Egzaminacyjnej
A6Przychody z działalności szkoleniowo- wydawniczej
BKoszty działalności Izby (bez oddziałow)
B1Koszty utrzymania biura
B2Wynagrodzenia
B3Koszty posiedzeń KRBR
B4Koszty posiedzeń Komisji
B5Koszty KKN
B6Koszty KSD
B7Koszty KRD
B8Koszty KKR
B9Koszty przynależności do organizacji
B10Komisja Egzaminacyjna
B11Koszty działalności szkoleniowo-wydawniczej
CPrzychody oddziałów
C1- składka BR
C2- działalność szkoleniowo-wydawnicza
C3- pozostałe
DKoszty oddziałów
D1- funkcjonowanie oddziałów
D2- działalność szkoleniowo-wydawnicza
D3- projekty
Wynik poziom I
EKoszty projektów
E1Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów
E2Komisja ds. szkoleń
E3Komisja ds. Etyki
E4Komisja ds. Ewidencji
E5Komisja ds. Wspołpracy z Zagranicą
E6Komisja ds. Opiniowania aktów prawnych
E7Komisja ds Komunikacji
E8DKA
E9Zjazdy
E10Inne wyspecyfikowane projekty
Wynik poziom II
FPrzychody CEK
GKoszty CEK
Wynik poziom III
HPozostałe przychody operacyjne
IPozostałe koszty operacyjne
JPrzychody finansowe
KKoszty finansowe
Wynik PIBR