Rewid.2018.5.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2225/41/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie włączenia do materiałów zjazdowych projektu porządku obrad oraz projektu regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3 uchwały nr 1883/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą nr 2113/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów projekt porządku obrad, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów projekt regulaminu obrad, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Warszawie

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

2. Wystąpienia gości.

3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, w głosowaniu tajnym elektronicznym.

4. Uchwalenie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

5. Zgłoszenie projektu porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.

6. Wybór zastępcy Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, sekretarza Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów i protokolanta Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

7. Wybór komisji zjazdowych:

a) mandatowo-skrutacyjnej;

b) do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

c) do spraw opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

d) do spraw opracowania zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

8. Sprawozdanie, powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, Komisji organizacyjno-programowej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

9. Sprawozdanie, powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, Komisji do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

10. Sprawozdanie, powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, Komisji do spraw opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

11. Sprawozdanie, Komisji ds. finansowych KRBR w zakresie zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

12. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.

13. Dyskusja nad projektami uchwał dotyczących:

a) zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

b) zmian w podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

c) zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

14. Sprawozdania Komisji NKZBR:

a) do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

b) do spraw opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

c) do spraw opracowania zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

15. Podjęcie uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie:

a) zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

b) zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

c) zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

DZIAŁ  I

Słownik definicji

§  1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zmianami).
2) Nadzwyczajnym Zjeździe - należy przez to rozumieć Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów zwołany na podstawie uchwały Nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
3) Izbie - należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
5) Prezydium - należy przez to rozumieć przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu, jego zastępcę, sekretarza oraz protokolanta;
6) delegacie - należy przez to rozumieć biegłego rewidenta wybranego na VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów widniejącego w rejestrze biegłych rewidentów w dniu podpisywania listy obecności na Nadzwyczajnym Zjeździe, któremu wyłącznie przysługuje prawo wzięcia udziału w głosowaniu;
7) kworum - należy przez to rozumieć ponad połowę ogólnej liczby delegatów;
8) zwykłej większości głosów - należy przez to rozumieć większość względną, przy której więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się "za", niż "przeciw". Głosy wstrzymujące nie są liczone do wyniku. Liczba głosów oddanych "za" nie musi stanowić ponad połowy liczby głosujących. Minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia zwykłej większości jest 1 (jeden) głos;
9) bezwzględnej większości głosów - należy przez to rozumieć większość bezwzględną, przy której więcej osób biorących udział w głosowaniu odpowiada się "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się". Minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia bezwzględnej większości jest liczba przekraczająca połowę wszystkich oddanych głosów;
10) Statucie - należy przez to to rozumieć statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, przyjęty uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmieniony uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

DZIAŁ  II

Przepisy ogólne

§  2. 
1.  W obradach Nadzwyczajnego Zjazdu udział biorą:
1) delegaci;
2) niebędący delegatami członkowie organów Izby;
3) goście zaproszeni przez Radę.
2.  Uczestnictwo w obradach Nadzwyczajnego Zjazdu delegaci potwierdzają każdego dnia obrad poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
3.  Przy podpisywaniu listy obecności sprawdza się tożsamość delegatów na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości.
4.  Nadzór nad realizacją czynności wymienionych w ust. 3, do czasu powołania Komisji mandatowo-skrutacyjnej, sprawuje Komisja organizacyjno-programowa Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, powołana uchwałą Nr 1883/36/2018 Rady z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej Nadzwyczajnego Zjazdu Biegłych Rewidentów. Z chwilą powołania Komisji mandatowo- skrutacyjnej obowiązki te przejmuje ta Komisja.
5.  Lista obecności delegatów jest zamykana w momencie przystąpienia do głosowania w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Nadzwyczajnego Zjazdu oraz przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu
6.  W przypadku spóźnienia się delegata na Nadzwyczajny Zjazd, za zgodą przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu, lista obecności jest otwierana w celu uzupełnienia podpisu. Otwarcie listy obecności odnotowuje się w protokole obrad.
§  3. 
1.  Prawo do udziału w głosowaniach podczas Nadzwyczajnego Zjazdu przysługuje wyłącznie delegatom.
2.  Mandat uprawniający do głosowania delegaci otrzymują w momencie złożenia podpisu na liście obecności i odebrania terminala do głosowania elektronicznego.
3.  Mandat uprawnia do oddania przez delegata jednego głosu, osobiście w każdym głosowaniu.
§  4.  Celem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu, stosownie do treści § 1 ust. 4 uchwały Nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, jest podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2) zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
3) zmiany zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.
§  5. 
1.  Nadzwyczajny Zjazd, z zastrzeżeniem ust. 2, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum.
2.  W sprawach uchwalenia:
1) zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
2) zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
3) zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Nadzwyczajny Zjazd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy zachowaniu kworum.

3.  Głosowania odbywają się przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  W przypadku problemów technicznych związanych z elektronicznym systemem liczenia głosów, przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu może zarządzić przeprowadzenie głosowania w formie zwykłej, tj. poprzez podniesienie mandatu. W takiej sytuacji głosy są liczone przez Komisję mandatowo-skrutacyjną.
5.  Za wyjątkiem głosowań, o których mowa w ust. 2, delegat ma prawo złożyć do przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu wniosek o przyjęcie w określonej sprawie głosowania tajnego. Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu poddaje ten wniosek pod głosowanie Nadzwyczajnego Zjazdu, który rozstrzyga o formule głosowania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum.

DZIAŁ  III

Obrady plenarne

§  6. 
1.  Prezes Rady, a w przypadku jego nieobecności zastępca prezesa Rady:
1) otwiera obrady Nadzwyczajnego Zjazdu;
2) ogłasza, że głosowania będą przeprowadzone w trybie określonym w § 9 ust. 2 Statutu przy użyciu elektronicznego systemu liczenia głosów;
3) zarządza wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu.
§  7. 
1.  Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu zarządza głosowanie w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Nadzwyczajnego Zjazdu oraz przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu
2.  Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu rekomenduje do zasiadania łącznie z nim w Prezydium kandydatów na zastępcę przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu, sekretarza i protokolanta. Zgłoszone kandydatury poddawane są pod głosowanie łącznie i przyjmowane zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum. W przypadku nieuzyskania przez zgłoszonych kandydatów wymaganej większości głosów, przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu ponownie zgłasza kandydatury zgodnie ze zdaniem pierwszym. Każda ze zgłoszonych kandydatur poddawana jest pod głosowanie oddzielnie i przyjmowana zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum.
3.  Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu kieruje obradami Nadzwyczajnego Zjazdu przy udziale pozostałych członków Prezydium, podejmuje decyzje w sprawach porządkowych i jest upoważniony do ustalania wykładni niniejszego regulaminu.
4.  Do zadań przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu należy w szczególności:
1) prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem;
2) udzielanie głosu, osobom o których, mowa w § 2 ust. 1;
3) odbieranie głosu w przypadku naruszenia regulaminu obrad;
4) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz niezwłoczne przekazywanie ich pod obrady właściwych komisji, a następnie - na wniosek komisji - poddawanie ich pod dyskusję i głosowanie;
5) podpisywanie uchwał Nadzwyczajnego Zjazdu.
§  8.  W przypadku zgłoszenia dodatkowych punktów do porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu każdy zgłoszony punkt jest poddawany pod głosowanie oddzielnie, o ile nie narusza § 4 w zw. z art. 27 ust. 4 ustawy. Poddanie pod głosowanie zarządza przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu.

Rozdział  1

Tryb obrad

§  9. 
1.  Głosu w dyskusji udziela przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu. Dyskusja jest przeprowadzana zgodnie z porządkiem obrad.
2.  Dyskutant powinien zgłosić na piśmie swoje imię i nazwisko, i ewentualnie także pełnioną funkcję oraz regionalny oddział Izby, którego jest delegatem.
3.  Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 3 minut, z tym że czas wystąpienia w sprawach formalnych nie może przekroczyć 1 minuty.
4.  Dyskutantowi przysługuje prawo do jednej repliki, jednak replika nie może trwać dużej niż 2 minuty.
5.  Dyskutantom udziela się głosu w kolejności zgłoszeń, o których mowa w ust. 2.
6.  Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu może udzielić głosu poza kolejnością:
1) członkom organów Izby - we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad;
2) delegatom - wyłącznie w sprawach formalnych.
7.  Jeżeli liczba zgłoszonych dyskutantów wskazuje, że zakończenie obrad nie będzie możliwe w przewidzianym czasie przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu może skrócić czas wystąpienia, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie krócej jednak niż do 1 minuty.
8.  Jeśli liczba dyskutantów nie wyczerpie przewidzianego czasu na dyskusję, Przewodniczący zjazdu ma możliwość wydłużenia czasu wypowiedzi nie dłużej jednak niż do 5 minut.
9.  Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy dyskutantów.
§  10.  Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania, w szczególności wnioski o:
1) zmianę kolejności punktów porządku obrad;
2) ograniczenie czasu wystąpień;
3) zmianę sposobu prowadzenia dyskusji;
4) zmianę trybu głosowania;
5) zarządzenie przerwy w obradach;
6) przerwanie dyskusji i zamknięcie listy występujących;
7) głosowanie za podjęciem uchwały z pominięciem dyskusji.
§  11. 
1.  Nadzwyczajny Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum po wysłuchaniu jednego głosu popierającego wniosek i jednego głosu przeciw wnioskowi, o ile głosy takie zostaną zgłoszone. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dalszej dyskusji nad daną sprawą zgłoszony powtórnie.
2.  Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie.
3.  Obrady plenarne Nadzwyczajnego Zjazdu są utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk w celu opracowania protokołu obrad. Po podpisaniu protokołu zgodnie z § 17 ust. 4 przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu zleca wskazanemu imiennie pracownikowi Działu Samorządowego Biura Izby usunięcie z elektronicznego nośnika zawierającego zapis obrad w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania protokołu.

Rozdział  2

Komisje Nadzwyczajnego Zjazdu

§  12. 
1.  Nadzwyczajny Zjazd wybiera, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy zachowaniu kworum, następujące komisje:
1) mandatowo-skrutacyjną - w składzie 3 delegatów;
2) do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - w składzie nie większym niż 7 delegatów;
3) do spraw opracowania zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - w składzie nie większym niż 7 delegatów;
4) do spraw opracowania zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów

- w składzie nie większym niż 7 delegatów.

2.  Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednej komisji Nadzwyczajnego Zjazdu.
3.  Komisje konstytuują się we własnym zakresie, wybierając ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4.  Komisje wybierają osoby, o których mowa w ust. 3, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków komisji. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z prac komisji.
5.  Każda z komisji, o których mowa w ust. 1, sporządza ze swych prac protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. W przypadku odmowy podpisania protokołu z posiedzenia komisji, do protokołu dołącza się stosowną adnotację oraz - jeżeli zostanie złożone - uzasadnienie odmowy podpisania protokołu. W protokole ujmuje się w szczególności wyniki głosowania komisji nad poszczególnymi wnioskami.
§  13. 
1.  Do zadań Komisji mandatowo-skrutacyjnej należy:
1) nadzór nad czynnościami, o których mowa w § 2 ust. 3;
2) ustalenie, na podstawie listy obecności, czy Nadzwyczajny Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał;
3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań.
2.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadamia o tym przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu, zgłaszając również wnioski dotyczące dalszego trybu postępowania.
§  14. 
1.  Do zadań Komisji do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby, zgodnie z uchwałą Nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
2.  Komisja przedstawia Nadzwyczajnemu Zjazdowi projekt uchwały, o której mowa w ust. 1. Pierwszy projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi projekt przygotowany przez Komisję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz włączony do materiałów zjazdowych zgodnie z uchwałą nr 1884/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
3.  Delegaci mają prawo przekazać Prezydium na piśmie lub na nośniku elektronicznym wnioski dotyczące projektu uchwały, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, muszą być imienne. Anonimowe wnioski będą pozostawiane bez rozpoznania.
5.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, można składać do Prezydium od momentu jego wyboru do godz. 20:00 w dniu 18 czerwca 2018 r. Wnioski złożone przed wyborem Prezydium oraz po godz. 20:00 w dniu 18 czerwca 2018 r. pozostają bez rozpoznania. Na wnioskach wpisywana jest data i godzina wpływu do Prezydium.
6.  Komisja w ramach swoich prac może zgłosić własne wnioski, jednak nie później niż do rozpoczęcia obrad w dniu 19 czerwca 2018 r. Do wniosków własnych Komisji nie stosuje się ust. 5.
7.  Komisja rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 3 i 6, i dzieli na:
1) wnioski rekomendowane Nadzwyczajnemu Zjazdowi, jako poprawki do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2;
2) wnioski, które zdaniem Komisji nie zasługują na uwzględnienie;
3) wnioski wykraczające poza zakres spraw, dla których został zwołany Nadzwyczajny Zjazd lub są niezgodne z przepisami prawa;
4) wnioski pozostawione bez rozpoznania zgodnie z ust. 4 i 5.
8.  Decyzje Komisji w zakresie, o którym mowa w ust. 6 i 7 zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale ponad połowy liczby członków Komisji.
9.  Komisja udostępnia do wiadomości delegatów wszystkie zgłoszone wnioski podzielone zgodnie z ust. 7 i sporządza uzasadnienie podziału zgodnie z ust. 7 pkt. 2-4.
10.  Wnioski, o których mowa w ust. 7 pkt 1, są poddawane pod głosowanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
11.  Do czasu rozpoczęcia głosowania, o którym mowa w ust. 10, na pisemny wniosek co najmniej 10% delegatów obecnych na Nadzwyczajnym Zjeździe, przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu poddaje indywidualny wniosek, zakwalifikowany przez Komisję do wniosków, o których mowa w ust. 7 pkt 2, pod głosowanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
12.  W przypadku przyjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd poprawek zgłoszonych do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, Komisja dokonuje odpowiednich korekt w tym projekcie i przedstawia go Nadzwyczajnemu Zjazdowi.
13.  Protokoły Komisji stanowią załącznik do protokołu, o którym mowa w § 17 ust. 3.
§  15. 
1.  Do zadań Komisji do spraw opracowania zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zgodnie z uchwałą Nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
2.  Komisja przedstawia Nadzwyczajnemu Zjazdowi projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1. Pierwszy projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi projekt przygotowany przez Komisję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej oraz włączony do materiałów zjazdowych zgodnie z uchwałą nr 1885/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
3.  Delegaci mają prawo przekazać Prezydium na piśmie lub na nośniku elektronicznym wnioski dotyczące projektu uchwały, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, muszą być imienne. Anonimowe wnioski będą pozostawiane bez rozpoznania.
5.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, można składać do Prezydium od momentu jego wyboru do godz. 20:00 w dniu 18 czerwca 2018 r. Wnioski złożone przed wyborem Prezydium oraz po godz. 20:00 w dniu 18 czerwca 2018 r. pozostają bez rozpoznania. Na wnioskach wpisywana jest data i godzina wpływu do Prezydium.
6.  Komisja w ramach swoich prac może zgłosić własne wnioski, jednak nie później niż do rozpoczęcia obrad w dniu 19 czerwca 2018 r. Do wniosków własnych Komisji nie stosuje się ust. 5.
7.  Komisja rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 3 i 6, i dzieli na:
1) wnioski rekomendowane Nadzwyczajnemu Zjazdowi, jako poprawki do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2;
2) wnioski, które zdaniem Komisji nie zasługują na uwzględnienie;
3) wnioski wykraczające poza zakres spraw, dla których został zwołany Nadzwyczajny Zjazd lub są niezgodne z przepisami prawa;
4) wnioski pozostawione bez rozpoznania zgodnie z ust. 4 i 5.
8.  Decyzje Komisji w zakresie, o którym mowa w ust. 6 i 7 zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale ponad połowy liczby członków Komisji.
9.  Komisja udostępnia do wiadomości delegatów wszystkie zgłoszone wnioski podzielone zgodnie z ust. 7 i sporządza uzasadnienie podziału zgodnie z ust. 7 pkt. 2-4.
10.  Wnioski, o których mowa w ust. 7 pkt 1, są poddawane pod głosowanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
11.  Do czasu rozpoczęcia głosowania, o którym mowa w ust. 10, na pisemny wniosek co najmniej 10% delegatów obecnych na Nadzwyczajnym Zjeździe, przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu poddaje indywidualny wniosek, zakwalifikowany przez Komisję do wniosków, o których mowa w ust. 7 pkt 2, pod głosowanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
12.  W przypadku przyjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd poprawek zgłoszonych do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, Komisja dokonuje odpowiednich korekt w tym projekcie i przedstawia go Nadzwyczajnemu Zjazdowi.
13.  Protokoły Komisji stanowią załącznik do protokołu, o którym mowa w § 17 ust. 3.
§  16. 
1.  Do zadań Komisji do spraw opracowania zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów należy przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, zgodnie z uchwałą Nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (z pózn. zm).
2.  Komisja przedstawia Nadzwyczajnemu Zjazdowi projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1. Pierwszy projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi projekt przygotowany przez Komisję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. finansowych oraz włączony do materiałów zjazdowych zgodnie z uchwałą nr 1885/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. finansowych.
3.  Delegaci mają prawo przekazać Prezydium na piśmie lub na nośniku elektronicznym wnioski dotyczące projektu uchwały, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie.
4.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, muszą być imienne. Anonimowe wnioski będą pozostawiane bez rozpoznania.
5.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, można składać do Prezydium od momentu jego wyboru do godz. 20:00 w dniu 18 czerwca 2018 r. Wnioski złożone przed wyborem Prezydium oraz po godz. 20:00 w dniu 18 czerwca 2018 r. pozostają bez rozpoznania. Na wnioskach wpisywana jest data i godzina wpływu do Prezydium.
6.  Komisja w ramach swoich prac może zgłosić własne wnioski, jednak nie później niż do rozpoczęcia obrad w dniu 19 czerwca 2018 r. Do wniosków własnych Komisji nie stosuje się ust. 5.
7.  Komisja rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 3 i 6, i dzieli na:
1) wnioski rekomendowane Nadzwyczajnemu Zjazdowi, jako poprawki do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2;
2) wnioski, które zdaniem Komisji nie zasługują na uwzględnienie;
3) wnioski wykraczające poza zakres spraw, dla których został zwołany Nadzwyczajny Zjazd lub są niezgodne z przepisami prawa;
4) wnioski pozostawione bez rozpoznania zgodnie z ust. 4 i 5.
8.  Decyzje Komisji w zakresie, o którym mowa w ust. 6 i 7 zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale ponad połowy liczby członków Komisji.
9.  Komisja udostępnia do wiadomości delegatów wszystkie zgłoszone wnioski podzielone zgodnie z ust. 7 i sporządza uzasadnienie podziału zgodnie z ust. 7 pkt. 2-4.
10.  Wnioski, o których mowa w ust. 7 pkt 1, są poddawane pod głosowanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
11.  Do czasu rozpoczęcia głosowania, o którym mowa w ust. 10, na pisemny wniosek co najmniej 10% delegatów obecnych na Nadzwyczajnym Zjeździe, przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu poddaje indywidualny wniosek, zakwalifikowany przez Komisję do wniosków, o których mowa w ust. 7 pkt 2, pod głosowanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
12.  W przypadku przyjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd poprawek zgłoszonych do projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, Komisja dokonuje odpowiednich korekt w tym projekcie i przedstawia go Nadzwyczajnemu Zjazdowi.
13.  Protokoły Komisji stanowią załącznik do protokołu, o którym mowa w § 17 ust. 3.

DZIAŁ  IV

Zamknięcie obrad

§  17. 
1.  Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu ogłasza zamknięcie Nadzwyczajnego Zjazdu.
2.  Przewodniczący Nadzwyczajnego Zjazdu przekazuje Komisji Nadzoru Audytowego uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów podlega zatwierdzeniu w trybie art. 102 ustawy.
§  18. 
1.  Projekt protokołu z przebiegu obrad Nadzwyczajny Zjazd sporządza się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zjazdu.
2.  W ciągu 30 dni od daty udostępnienia projektu protokołu delegaci mają prawo wglądu do projektu protokołu (wraz z nagraniami) i zgłaszania uwag.
3.  Projekt protokołu zostanie udostępniony na stronie Izby w panelu biegłego rewidenta, dostępnym po zalogowaniu się, wysłany pocztą elektroniczną do delegatów oraz udostępniony do wglądu w Biurze Izby. Uwagi do protokołu zgłaszane są w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
4.  Prezydium rozpatruje uwagi zgłoszone do projektu protokołu i podpisuje protokół w ciągu 14 dni po upływie terminu określonego w ust. 2.
5.  Podpisany przez członków Prezydium protokół przechowuje się w Biurze Izby.
§  19.  Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Nadzwyczajnego Zjazdu odbywającego się w dniach 18-19 czerwca 2018 r. w Warszawie.