Akty korporacyjne

Rewid.2018.5.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2226/41/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie włączenia do materiałów zjazdowych projektów uchwał w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3 uchwały nr 1884/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą nr 2114/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r zmieniającą uchwałę w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów projekty uchwał opracowane przez Komisję ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, które stanowią załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UCHWAŁA NR ...../.......

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U., poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  W załączniku do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionego uchwałą nr 46 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwany dalej "statutem", określa:

1) tryb tworzenia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

2) tryb i zakres działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

3) strukturę organizacyjną Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

4) funkcjonowanie regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

5) sposób finansowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

6) sposób składania oświadczeń woli w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

2) Izbie - należy przez to rozumieć Polską Izbę Biegłych Rewidentów;

2a) Krajowym Zjeździe - należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów stosownie do art. 27 ust. 6 ustawy, zwołany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym;

3) Krajowej Radzie - należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

4) Oddziale - należy przez to rozumieć regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;

4a) Walnym Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Oddziału;

4b) Regionalnej Radzie - należy przez to rozumieć Regionalną Radę Biegłych Rewidentów, będącą organem Oddziału;

5) środowisku biegłych rewidentów - należy przez to rozumieć biegłych rewidentów oraz biegłych rewidentów seniorów;

6) zespole terenowym - należy przez to rozumieć biegłych rewidentów Oddziału, zamieszkałych na określonym przez Regionalną Radę terenie powiatów i miast, należących do właściwości miejscowej Oddziału.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Izba jest utworzonym na podstawie ustawy, posiadającym osobowość prawną samorządem zawodowym biegłych rewidentów, który działa, na podstawie ustawy i niniejszego statutu.

1a. Misją Izby jest ochrona interesu publicznego poprzez doskonalenie jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów, a także budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności, oraz wzmacnianie roli samorządu zawodowego w społeczeństwie.

2. Izba, w ramach prowadzonej działalności ustawowej, nawiązuje kontakty z innymi organizacjami i samorządami, działającymi w kraju i za granicą.

3. Realizując zadania wynikające z ustawy Izba w szczególności:

1) reprezentuje członków oraz chroni ich interesy zawodowe;

2) prowadzi działania mające na celu utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych biegłych rewidentów;

3) promuje wizerunek biegłych rewidentów, jako osób wykonujących zawód zaufania publicznego;

4) zapewnia integrację środowiska biegłych rewidentów.

4. W uzasadnionych przypadkach Izba może udzielać swoim członkom oraz biegłym rewidentom seniorom pomocy materialnej.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Zasady wyboru i liczbę delegatów na Krajowy Zjazd wybieranych przez Walne Zgromadzenia, w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów, określa, zgodnie z przepisami ustawy, uchwała Krajowej Rady.

2. Delegat na Krajowy Zjazd bierze osobiście udział w Krajowym Zjeździe.

3. Krajowy Zjazd przyjmuje porządek obrad i uchwala Regulamin obrad.

4. Krajowy Zjazd wybiera Prezesa Krajowej Rady w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd.

5. W przypadku niewybrania Prezesa Krajowej Rady w pierwszej turze, przeprowadza się kolejną turę głosowania według zasad określonych w ust. 4, z udziałem 2 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

5a. W przypadku otrzymania przez kandydatów w drugiej turze głosowania równej liczby głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania według zasad określonych w ust. 4 i 5, do momentu, w którym jeden z kandydatów otrzyma większą liczbę głosów.

5b. Przed każdą turą głosowań dopuszcza się możliwość krótkich wystąpień kandydatów.

6. Kandydaci na Prezesa Krajowej Rady, niewybrani przez Krajowy Zjazd do pełnienia tej funkcji, mogą kandydować do organów Izby oraz na zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

7. Krajowy Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd, pozostałych członków Krajowej Rady, a także członków: Krajowej Komisji Nadzoru, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

7a. Krajowy Zjazd wybiera Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd

8. W przypadku niewybrania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego w pierwszej turze głosowania przepis ust. 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio.

9. Regulamin obrad Krajowego Zjazdu określa w szczególności szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania wyborów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7.

10. Do odwoływania Prezesa Krajowej Rady i członków organów Izby przepisy ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.";

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, Krajowy Zjazd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy udziale ponad połowy ogólnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd.";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Krajowy Zjazd zwołuje Krajowa Rada w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym, jeżeli wynika to z ustawy, statutu lub zasad gospodarki finansowej.

2. W razie zwołania Krajowego Zjazdu w trybie art. 27 ust. 5 ustawy Krajowa Rada może ponad żądanie uzasadniające jego zwołanie określić dodatkowy zakres spraw, dla których został zwołany Zjazd.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 27 ust. 5 ustawy, Krajowa Rada zwołuje Krajowy Zjazd w terminie do 120 dni od dnia zgłoszenia Krajowej Radzie żądania uzasadniającego jego zwołanie z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy w zw. z § 16a ust. 1 pkt 2, Krajowa Rada zwołuje Krajowy Zjazd w terminie do 60 dni od dnia zgłoszenia Krajowej Radzie żądania uzasadniającego jego zwołanie.";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Krajowa Rada powołuje komisje, określając ich tryb działania, oraz je rozwiązuje. W komisjach, poza członkami Krajowej Rady, mogą zasiadać biegli rewidenci wskazani przez Krajową Radę lub rekomendowani przez Oddziały.

2. Krajowa Rada uchwala Regulamin działania Krajowej Rady określający szczegółowo zasady i tryb jej działania. Krajowa Rada uchwala Regulamin działania Oddziałów, po zasięgnięciu ich opinii.

3. Krajowa Rada prowadzi ewidencję biegłych rewidentów seniorów.

4. Członkowie organów, zastępcy Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz członkowie komisji powinni wyłączyć się z działań, w których może wystąpić konflikt interesów pomiędzy nimi, a Izbą.";

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. 1. Krajowa Rada podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w toku postępowania administracyjnego w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Krajowej Rady. W sprawach innych niż osobowe o głosowaniu tajnym decyduje Krajowa Rada.

1a. Krajowa Rada podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w toku postępowania administracyjnego bezwzględną większością głosów, chyba że podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby stanowią inaczej.

2. W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Krajowej Rady, głosowanie może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonych w Regulaminie działania Krajowej Rady.

3. Na zaproszenie Krajowej Rady w posiedzeniach Krajowej Rady mogą uczestniczyć osoby nie będące jej członkami, z zastrzeżeniem: ust. 5, § 16 ust. 2, § 17 ust. 3, § 18 ust. 3 i § 19 ust. 5.

4. Krajowa Rada, w sprawach, które uzna za istotne dla ogółu biegłych rewidentów lub firm audytorskich, może zasięgać opinii członków Izby.

5. Prezes Regionalnej Rady lub inny upoważniony przez niego członek Oddziału ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji.";

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje finansową działalność Izby oraz wykonanie uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe, kierując się zasadami gospodarności, celowości i rzetelności.

2. W celu realizacji zadań ustawowych Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały. Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione funkcje.";

10) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowa Komisja Rewizyjna, realizując zadania określone w art. 32 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Izby, przeprowadza kontrole planowe i doraźne.";

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny działa na podstawie przepisów ustawy, odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. zm.), rozdziałów I-III ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.).

2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione funkcje.

3. Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego lub inny upoważniony przez niego członek Sądu ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji.

4. Szczegółowe zasady działania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego określa Regulamin urzędowania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, uchwalony przez ten organ, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady.";

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy działają na podstawie przepisów ustawy, odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. zm.) oraz rozdziałów I-III ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.).

2. W przypadku rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub określonych w przepisach prawa uniemożliwiających Krajowemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu pełnienie funkcji, jeden z zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, wyznaczony przez Krajową Radę w drodze uchwały, przejmuje jego obowiązki, do czasu przeprowadzenia wyborów nowego Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, które powinny nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez niego zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji.

4. Szczegółowe zasady działania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego określa Regulamin urzędowania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, przyjęty przez ten organ, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady.".

13) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Realizując zadania wynikające z ustawy, Krajowa Komisja Nadzoru organizuje i kieruje kontrolami przeprowadzanymi przez kontrolerów.

2. Krajowa Komisja Nadzoru na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione funkcje.

3. W celu realizacji zadań ustawowych Krajowa Komisja Nadzoru podejmuje uchwały i wydaje postanowienia w toku postępowania administracyjnego. Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. W uzasadnionych przypadkach między posiedzeniami Krajowej Komisji Nadzoru głosowanie może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonych w Regulaminie działania Krajowej Komisja Nadzoru.

5. Przewodniczący Krajowej Komisji Nadzoru lub inny upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w obradach Krajowej Rady i uczestniczyć w dyskusji.

6. Szczegółowe zasady działania Krajowej Komisji Nadzoru określa Regulamin działania Krajowej Komisji Nadzoru, uchwalony przez ten organ, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady.";

14) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Do właściwości rzeczowej Oddziałów należą sprawy objęte przedmiotem działalności Izby, prowadzone na terenie właściwości miejscowej Oddziału, nie należące do wyłącznej kompetencji organów Izby, w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe oraz Walnym Zgromadzeniu, a także uchwał Krajowej Rady i Regionalnej Rady;

2) współdziałanie z organami Izby;

3) integracja środowiska biegłych rewidentów;

3a) prowadzenie mediacji pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi;

4) współpraca z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi;

5) zapewnienie przepływu informacji między Krajową Radą, a środowiskiem biegłych rewidentów;

6) podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta;

7) współpraca z organami Izby w zakresie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Oddziału i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej;

8) współpraca z firmami audytorskimi;

9) świadczenie pomocy kandydatom na biegłych rewidentów i firmom audytorskim, w tym zwłaszcza w zakresie organizacji praktyk i aplikacji."

15) § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dla realizacji czynności, o których mowa w ust. 2, Prezes Krajowej Rady może jednoosobowo składać oświadczenia woli w zakresie czynności bieżących.".

§  2.  Uchwały, postanowienia i komunikaty organów Izby wydane do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują moc.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

(-)

...............................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UCHWAŁA NR ...../........

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  W załączniku do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionego uchwałą nr 46 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. Izba działa w sposób jawny i transparentny.

1c. Izba posiada własną stronę internetową dostępną publicznie oraz dostępną po zalogowaniu, na której zamieszcza się w szczególności informacje i dokumenty, o których mowa w § 13a ust. 2, § 13b ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby.";

2) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dla realizacji wydzielonych celów statutowych Izba może założyć fundację.";

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Izby przyjmuje się program działania oraz podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby.

2. Program działania uwzględnia co najmniej:

1) zasady tworzenia fundacji w ramach Izby dla realizacji wydzielonych celów statutowych oraz zasady przystępowania do innych fundacji;

2) zasady przystępowania do międzynarodowych organizacji zawodowych;

3) zasady sporządzania rocznego sprawozdania z działalności organów Izby;

4) zasady publicznego prezentowania rocznego sprawozdania finansowego Izby oraz rocznego sprawozdania z działalności organów Izby;

3. Podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby uwzględniają co najmniej:

1) zasady lokacji środków przeznaczonych na wsparcie środowiska biegłych rewidentów;

2) zasady wynagradzania członków organów Izby."

4) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Strukturę organizacyjną Biura Izby, określa Regulamin Biura Izby uchwalony przez Krajową Radę.";

5) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"9a. Krajowy Zjazd przyjmuje wiążące Krajową Radę rekomendacje w sprawie przynależności Izby do organizacji międzynarodowych, które stanowią załącznik do programu działania Izby."

6) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

§ 10a. 1. Poza sprawami określonymi w art. 29 ust. 1 ustawy do zadań Krajowego Zjazdu należy:

1) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości Izby po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady i/lub Regionalnej Rady Oddziału, który użytkuje daną nieruchomość, powyżej wysokości określonej w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby;

2) udzielanie poręczeń i gwarancji przez Izbę.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Krajowa Rada działa kolegialnie i kieruje działalnością samorządu w okresach między Krajowymi Zjazdami.

2. Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 2 zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika Krajowej Rady. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a, 5b i 6 stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na wymienione funkcje.

3. Krajowa Rada prowadzi i odpowiada za gospodarkę finansową Izby.";

8) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. Poza sprawami określonymi w art. 30 ust. 2 ustawy oraz sprawami bieżącymi, Krajowa Rada podejmuje uchwały w sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek;

2) zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 50 tys. zł;

3) udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Krajowej Rady,

4) o których rozpatrzenie Izba zwraca się do organów państwowych,

5) uchwalenia polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Izby;

6) ustalenia zasad publicznej i wewnętrznej polityki informacyjnej realizowanej przez Izbę."

9) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Nie można łączyć funkcji kontrolera z funkcją Prezesa Regionalnej Rady, egzaminatora oraz pracą w komisjach Krajowej Rady."

10) w § 13 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W posiedzeniach Krajowej Rady uczestniczą członkowie Izby, którzy zgłoszą pisemnie zamiar udziału na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym posiedzeniem. Jednorazowo w posiedzeniu Krajowej Rady może uczestniczyć nie więcej niż dziesięciu członków Izby według kolejność zgłoszeń.";

11) po § 13 dodaje się § 13a oraz § 13b w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Poza kompetencjami wymienionymi w art. 30 ust. 2 ustawy oraz w § 11a, Krajowa Rada:

1) po dokonaniu przez Krajowy Zjazd zmian w statucie Izby i ich zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Audytowego podaje do publicznej wiadomości ujednolicony tekst Statutu oraz ujednolicony tekst podstawowych zasad gospodarki finansowej Izby w formie komunikatu;

2) ustala, w drodze uchwały, wzorcowy Regulamin działania regionalnych oddziałów Izby;

3) opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi projekt długoterminowej strategii działania Izby;

4) monitoruje i analizuje rynek audytorski oraz podejmuje odpowiednie działania, zgodne z misją i strategią działania Izby.

2. Krajowa Rada zamieszcza na stronie internetowej Izby:

1) roczne sprawozdanie finansowe Izby wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania w ciągu 7 dni od dnia jego zatwierdzenia;

2) wyniki kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od dnia ich przedstawienia Krajowej Radzie;

3) uwagi Izby przekazywane organom legislacyjnym do projektów aktów normatywnych.

§ 13b. 1. Krajowa Rada konsultuje z członkami Izby uchwały w sprawie:

1) nabycia, zbycia, zamiany lub obciążania nieruchomości o wartości przekraczającej 50 000,00 zł w roku obrotowym;

2) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jeżeli kwota wszystkich zaciągniętych kredytów lub pożyczek przekracza łącznie 50 000,00 zł;

3) udzielenia poręczenia i gwarancji, jeżeli kwota wszystkich udzielonych poręczeń i gwarancji przekracza łącznie 50 000,00 zł;

4) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych, wynikającego w szczególności z członkostwa w tych organizacjach, na kwotę przekraczającą 100 000,00 zł łącznie w roku obrotowym;

5) tworzenia fundacji i przystępowania do fundacji;

6) tworzenia i znoszenie funduszy celowych;

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) przekazanie projektu uchwały do zaopiniowania pozostałym organom Izby, Regionalnym Radom, Rzecznikowi Prawa Biegłych Rewidentów,

2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Izby, wraz ze wskazaniem terminu na zgłaszanie uwag,

3) rozesłanie projektu uchwały drogą elektroniczną członkom Izby,

4) wyłożenie projektu uchwały w siedzibie Izby oraz w siedzibach Oddziałów,

5) przeprowadzenie wysłuchania publicznego, które może być transmitowane środkami komunikacji elektronicznej.

3. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 jest konsultowany także z biegłymi rewidentami seniorami, jeżeli dotyczy spraw z nimi związanych.

4. Krajowa Rada podaje do wiadomości sprawozdanie z rezultatów konsultacji, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej Izby.

5. Krajowa Rada w uchwale określa szczegółowe zasady konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2."

12) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Poza kompetencjami, o których mowa w art. 31 ust. 4 pkt 1-4 ustawy, Prezes Krajowej Rady, na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 5 ustawy, wykonuje następujące czynności związane z funkcjonowaniem Izby:

1) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Izby wobec organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych w zakresie udzielonych upoważnień przez Krajową Radę;

2) reprezentuje Krajową Radę zgodnie z art. 31 ust. 4 pkt 1 ustawy stosownie do wytycznych Krajowej Rady;

3) na wniosek Krajowej Komisji Nadzoru udziela pełnomocnictw przewodniczącemu Krajowej Komisji Nadzoru do reprezentowania Izby wobec kontrolerów, w sprawach wynikających ze stosunku pracy;

4) udziela pełnomocnictw prezesom Regionalnych Rad do pełnienia funkcji kierownika jednostki;

5) na wniosek lub w uzgodnieniu z przewodniczącymi organów Izby innych niż Krajowa Rada, podejmuje decyzje zapewniające obsługę tych organów przez pracowników Biura, a w tym decyzje dotyczące:

a) zatrudniania, awansowania, premiowania, nagradzania, karania i zwalniania pracowników,

b) zakresu zadań i uprawnień pracowników.

2. Kieruje pracami Krajowej Rady, w tym zwołuje jej posiedzenia i proponuje ich porządek.

3. Prezes Krajowej Rady, w ramach uprawnienia do podejmowania decyzji związanych z bieżącą działalnością Izby:

1) zapewnia wykonywanie uchwał Krajowej Rady,

2) kieruje Biurem Izby, w tym zapewnia obsługę organizacyjno-kancelaryjną organów Izby na zasadach określonych w Regulaminie Biura Izby;

3) jest samodzielnie uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Izby zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej Izby.

4. W przypadku rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub określonych w przepisach prawa uniemożliwiających Prezesowi Krajowej Rady pełnienie funkcji, jeden z zastępców prezesa, wyznaczony przez Krajową Radę w drodze uchwały, przejmuje jego obowiązki, do czasu przeprowadzenia wyborów nowego Prezesa Krajowej Rady, które powinny nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. Jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 9 miesięcy, wyborów nie przeprowadza się.

5. Kadencja Prezesa Krajowej Rady wybranego w trybie ust. 4 kończy się wraz z upływem kadencji organów Izby.

6. Tryb i zasady działania zastępców Prezesa Krajowej Rady, sekretarza Krajowej Rady i skarbnika Krajowej Rady określa Regulamin działania Krajowej Rady.

7. Prezes Krajowej Rady, jego zastępca lub inna upoważniony osoba, zawierający umowę z członkami organów Izby i zastępcami Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego zobowiązani są w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy przekazać kopię umowy Krajowej Komisji Rewizyjnej."

13) w § 16 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole i publikuje na stronie internetowej Izby, przedstawioną Krajowej Radzie, informację z wyników kontroli przeprowadzonych w I półroczu roku obrotowego oraz z kontroli przeprowadzonych w II półroczu roku. Informacja o kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej za II półrocze zawiera podsumowanie wyników kontroli za cały rok obrotowy."

14) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. 1. Za rażące naruszenie przepisów prawa w działalności finansowej lub statutowej Izby, uznaje się w szczególności:

1) podjęcie przez Krajową Radę uchwały w przedmiocie:

a) nabycia, zbycia, zamiany lub obciążania nieruchomości o wartości przekraczającej 50 000,00 zł w roku obrotowym;

b) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jeżeli kwota wszystkich zaciągniętych kredytów lub pożyczek przekracza łącznie 50 000,00 zł;

c) udzielenia poręczenia i gwarancji, jeżeli kwota wszystkich udzielonych poręczeń i gwarancji przekracza łącznie 50 000,00 zł;

d) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec organizacji gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych, wynikającego w szczególności z członkostwa w tych organizacjach, na kwotę przekraczającą 100 000,00 zł łącznie w roku obrotowym;

e) tworzenia fundacji i przystępowania do fundacji;

f) tworzenia i znoszenie funduszy celowych;

z pominięciem przez Krajową Radę procedury konsultacyjnej, o której mowa w § 13b.

2) nieprzyjęcie rocznego planu finansowego na rok następny w terminie do dnia 31 grudnia.

2. W przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, Krajowa Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni kieruje do Krajowej Rady żądanie, o którym mowa w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy."

15) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Oddziały funkcjonują zgodnie z administracyjnym podziałem kraju i obejmują teren województwa albo sąsiadujących ze sobą powiatów.

2. Decyzję o utworzeniu bądź likwidacji Oddziału podejmuje Krajowy Zjazd.

3. Wykaz istniejących w dniu wejścia w życie statutu Oddziałów wraz ze wskazaniem obszaru ich właściwości miejscowej określa załącznik do statutu.".

16) § 23 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wybór prezesa Regionalnej Rady. Przepisy § 8 ust. 4, 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio;".

17) § 25-28 otrzymują brzmienie:

"§ 25. 1. Regionalna Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Regionalnej Rady. W sprawach innych niż osobowe o głosowaniu w formie głosowania tajnego decyduje Regionalna Rada.

1a. W uzasadnionych przypadkach, między posiedzeniami Regionalnej Rady, głosowanie może być przeprowadzone przez Internet, według zasad i w trybie określonym w Regulaminie działania Oddziałów Izby.

1b. Regionalna Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, chyba że podstawowe zasady gospodarki finansowej Izby stanowią inaczej.

2. Regionalna Rada prowadzi działalność zgodnie z niniejszym statutem i na podstawie uchwał, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 1.

3. Regionalna Rada odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

4. Regionalna Rada przedkłada Krajowej Radzie, do zatwierdzenia, roczne plany finansowe, w terminach ustalonych przez Krajową Radę.

5. Regionalna Rada składa Krajowej Radzie, w terminie 60 dni po zakończeniu roku obrotowego, roczne sprawozdanie z działalności Oddziału, według wzoru ustalonego przez Krajową Radę.

§ 26. 1. Regionalna Rada składa się z 4 do 9 członków wybranych na okres 4 lat.

1a. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Regionalnej Rady spadnie poniżej liczby wybranej przez ostatnie Walne Zgromadzenie, opróżniony mandat lub mandaty obejmują kolejni kandydaci z listy, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów. Potwierdzenie wyboru w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, dokonuje Regionalna Rada niezwłocznie w formie uchwały. Gdyby liczba członków Regionalnej Rady powołanych zgodnie ze zdaniem pierwszym miała przekroczyć połowę liczby członków tego organu, przeprowadza się wybory na zasadach ogólnych.

2. Regionalna Rada wybiera ze swojego grona zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika Regionalnej Rady. Regionalna Rada może w czasie kadencji ustalić inny podział funkcji w Regionalnej Radzie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby członków Regionalnej Rady.

3. Zastępca prezesa, sekretarz i skarbnik Regionalnej Rady wybierani są w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej ¾ ogólnej liczby członków Regionalnej Rady. Przepis § 8 ust. 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio.

4. Prezes Regionalnej Rady w szczególności:

1) reprezentuje Oddział wobec jego członków, osób trzecich i organów Izby;

2) wypełnia obowiązki kierownika jednostki na podstawie pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3;

3) kieruje Regionalną Radą, w tym w szczególności:

a) zwołuje posiedzenia Regionalnej Rady i proponuje porządek posiedzeń,

b) dokonuje podziału obowiązków pomiędzy członków Regionalnej Rady,

c) podpisuje uchwały i postanowienia Regionalnej Rady.

5. W przypadku rezygnacji, a także zaistnienia zdarzeń losowych lub określonych w przepisach prawa uniemożliwiających prezesowi Regionalnej Rady pełnienie funkcji, zastępca prezesa przejmuje jego obowiązki do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów, które powinno nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia. Jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 9 miesięcy, wyborów nie przeprowadza się.

6. W celu wykonywania zadań Oddziału, o których mowa w § 21 ust. 3 i 4, Regionalna Rada może:

1) powołać biuro Oddziału, na zasadach ustalonych przez Regionalną Radę;

2) powoływać i rozwiązywać komisje, określając ich zadania, zasady działania i skład osobowy;

3) powoływać:

a) zespoły terenowe,

b) kluby biegłych rewidentów, określając zasady ich funkcjonowania.

7. Działalnością zespołu terenowego kieruje Rada Zespołu, wybrana na Zgromadzeniu Zespołu. Przewodniczący Rady Zespołu ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Regionalnej i zabierania głosu w dyskusji.

§ 27. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, przy udziale w głosowaniu co najmniej ¾ członków. Przepisy § 8 ust. 5, 5a i 5b stosuje się odpowiednio, przy czym dotyczy to także odwołania i ponownego wyboru na stanowisko przewodniczącego.

1a. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej liczby wybranej przez ostatnie Walne Zgromadzenie, opróżniony mandat lub mandaty obejmują kolejni kandydaci z listy, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów. Potwierdzenie wyboru w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, dokonuje Regionalna Rada niezwłocznie w formie uchwały. Gdyby liczba członków Komisji Rewizyjnej powołanych zgodnie ze zdaniem pierwszym miała przekroczyć połowę liczby członków tego organu, przeprowadza się wybory na zasadach ogólnych.

2. Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje działalność finansową Oddziału i wykonanie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawia Regionalnej Radzie i Krajowej Komisji Rewizyjnej wnioski w tym zakresie;

2) raz na 4 lata przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Krajowej Komisji Rewizyjnej;

3) sporządza roczny plan kontroli;

4) sporządza roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie 60 dni po zakończeniu roku obrotowego, które przedkłada Krajowej Komisji Rewizyjnej;

5) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Regionalnej Radzie.";

18) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Izba tworzy fundusz podstawowy i na podstawie odrębnych przepisów fundusze specjalne. Izba może tworzyć fundusze celowe, określając zasady wykorzystania.";

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

(-)

........................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

UCHWAŁA NR ...../.....

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  W załączniku do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionego uchwałą nr 46 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:

po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Jeżeli w toku kadencji liczba członków organów, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2-4 i 6 oraz liczba zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego spadnie poniżej liczby wybranej przez ostatni Krajowy Zjazd, opróżniony mandat lub mandaty obejmują kolejni kandydaci z listy, którzy w ostatnich wyborach uzyskali największą liczbę głosów.

2. Potwierdzenie wyboru w tym zakresie, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata, dokonuje Krajowa Rada niezwłocznie w formie uchwały.

3. Gdyby liczba członków organu powołanych na podstawie ust. 1 miała przekroczyć połowę liczby członków tego organu, przeprowadza się wybory do tego organu zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy."

§  2.  Zasady, o których mowa w § 1 mają zastosowanie począwszy od nowej kadencji organów Izby i zastępców Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego wybranych na IX Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

(-)

..............................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

UCHWAŁA NR ...../......

NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 19 czerwca 2018 r.

zmieniająca statut Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  W załączniku do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionego uchwałą nr 46 Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów.";

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. W celu realizacji zadań Izby, Krajowa Rada w drodze uchwały powołuje Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów oraz powołuje i odwołuje jego zastępców.

2. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wykonuje swoje zadania przy pomocy od 1 do 3 zastępców.

3. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów wspiera biegłych rewidentów w celu ochrony ich interesów zawodowych w szczególności poprzez:

1) monitorowanie uregulowań prawnych pod kątem ochrony praw biegłych rewidentów oraz sygnalizowanie pozostałym organom Izby potrzeby zmian tych uregulowań,

2) monitorowanie procedur stosowanych do postępowania dyscyplinarnego lub administracyjnego wobec biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz sposobu jego prowadzenia, a także linii orzeczniczej w tych sprawach, oraz kierowanie wystąpień w tym

zakresie do właściwych organów Izby,

3) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw biegłych rewidentów,

4) udzielanie wsparcia biegłych rewidentom w zakresie rozwiązywania spraw spornych przy zastosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów,

5) udzielania porad w sporach dotyczących biegłych rewidentów, prowadzonych poza samorządem biegłych rewidentów,

6) pełnienie funkcji przedstawiciela społecznego w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w tym w postępowaniu dyscyplinarnym oraz pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.

4. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów podejmuje działania z inicjatywy własnej, na wniosek biegłego rewidenta lub innego organu Izby, gdy w jego ocenie występują okoliczności uzasadniające reprezentowanie członka Izby, lub gdy zachodzi potrzeba ochrony jego interesów.

5. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcy są niezależni w zakresie realizowania swoich zadań i podlegają tylko przepisom prawa oraz postanowieniom statutu.

6. Zasady i procedury działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów określa Regulamin działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów, uchwalony przez Krajową Radę.

7. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów przedkłada Krajowej Radzie roczne sprawozdanie z działalności do 31 marca.

8. Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłych Rewidentów może zostać powołany wyłącznie biegły rewident. Zastępcami Krajowego Rzecznika Biegłych Rewidentów mogą być osoby nie będące członkami Izby. Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępców powołuje się na czas trwania kadencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Mandat Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta wygasa, gdy biegły rewident pełniący funkcję Krajowego Rzecznika Praw Biegłego Rewidenta przestanie być członkiem Izby lub gdy złoży on rezygnację. Krajowa Rada może odwołać Krajowego Rzecznika Biegłych Rewidentów, który popełnił przewinienie dyscyplinarne.

9. Nie można łączyć funkcji Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów lub jego zastępcy z udziałem w organach Izby.

10. Krajowa Rada udziela Krajowemu Rzecznikowi Praw Biegłych Rewidentów i jego zastępcom stosownych upoważnień do reprezentowania Izby w zakresie jego działania.";

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

(-)

.................................................................