Akt korporacyjny

Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

STANOWISKO Nr 58/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

1 października wchodzą w życie przepisy dotyczące systemu zabezpieczenia szpitalnego tzw. sieci szpitali i związana z tym zmiana systemu finansowania udzielania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych z systemu kontraktowego na ryczałtowy. Naczelna Rada Lekarska w swoich dokumentach i podczas konsultacji wielokrotnie wskazywała szereg kontrowersyjnych i niejasnych zapisów nowej regulacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca szczególną uwagę, że wejście w życie tzw. sieci szpitali i związana z tym zmiana systemu finansowania, nie może skutkować ograniczaniem praw pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany nie uchyliły przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określających zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń.

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana systemu finansowania świadczeń zdrowotnych nie może powodować różnicowania pacjentów na pożądanych (wymagających leczenia mniej kosztownego) i pacjentów niepożądanych (wymagających leczenia bardzo kosztownego). Lekarze, w szczególności pracujący na izbach przyjęć i w SOR-ach powinni zachować szczególną dbałość, aby wskutek zmiany sposobu finansowania świadczeń szpitalnych nie dochodziło do nieuzasadnionego względami medycznymi wyboru pacjentów przyjmowanych do leczenia w szpitalu.

Wszelkie próby nacisku na lekarzy, zmierzające do dzielenia pacjentów na etapie przyjęcia do szpitala na pożądanych i niepożądanych z punktu widzenia rachunku ekonomicznego szpitala oraz dobierania ich do leczenia pod kątem opłacalności dla szpitala są bezprawne i niezgodne z zasadami etyki lekarskiej. Lekarze poddani takim naciskom powinni postępować zgodnie z naczelną zasadą wykonywania zawodu "salus aegroti suprema lex" oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Już obecnie połowa lekarzy i lekarzy dentystów stwierdza, że wymagania płatników powodują konflikt z zasadami etyki zawodowej. Nowe zasady finansowania połączone z pogłębiającym się niedostatkiem środków w ochronie zdrowia mogą te niekorzystne zjawiska spotęgować. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje, aby o naciskach na stosowanie zasad postępowania służących zmniejszaniu obciążenia finansowego szpitala kosztem jakości i bezpieczeństwa leczenia lekarze informowali rzeczników praw lekarza powołanych przy okręgowych izbach lekarskich oraz Rzecznika Praw Lekarza powołanego w Naczelnej Izbie Lekarskiej.