PAN.2018.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

UCHWALA Nr 10/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ważności wyboru Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) oraz § 15 regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii, zmienionej uchwałą Nr 6/2014 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2014 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk stwierdza ważność wyboru na kadencję 2019-2022, na funkcje Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk:
1) prof. dr hab. Stanisława J. CZUCZWARA, czł. koresp. PAN,
2) prof. dr hab. Stanisława FILIPOWICZA, czł. rzecz. PAN,
3) prof. dr hab. Pawła ROWIŃSKIEGO, czł. koresp. PAN,
4) prof. dr hab. Romana SŁOWIŃSKIEGO, czł. rzecz. PAN,
5) prof. dr hab. Romualda ZABIELSKIEGO, czł. koresp. PAN.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, wskazanych w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) należy wybór Wiceprezesów Akademii spośród członków krajowych reprezentujących odrębne specjalności naukowe. Kandydatów na te stanowiska zgłasza Prezes Akademii.

Zgodnie z § 15 regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii, zmienionej uchwałą Nr 6/2014 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 11 grudnia 2014 r. Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w sprawie ważności wyboru Wiceprezesów Akademii.