PAN.2018.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie ważności wyboru Prezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) oraz § 15 regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii, zmienionej uchwałą Nr 6/2014 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2014 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk stwierdza ważność wyboru na kadencję 2019-2022, na funkcję Prezesa Polskiej Akademii Nauk - członka korespondenta PAN, Pana Profesora Jerzego Duszyńskiego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, wskazanych w art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) należy wybór Prezesa Akademii spośród członków krajowych Akademii.

Zgodnie z § 15 regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu wyborów Prezesa i Wiceprezesów Akademii, zmienionej uchwałą Nr 6/2014 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 11 grudnia 2014 r. Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w sprawie ważności wyboru Prezesa Akademii.