Akty korporacyjne

Sędz.2019.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2019 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 maja 2019 r.
uzupełniające stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. w przedmiocie zakresu danych statystycznych stanowiących podstawę oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 15 czerwca 2018 r. w przedmiocie zakresu danych statystycznych stanowiących podstawę oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.
W ocenie Rady, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, ocena kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie może być dokonywana w oparciu o dane statystyczne z kwartalnych okresów sprawozdawczych, sporządzane w sądach na podstawie odrębnych przepisów. W takim przypadku niezbędne jest jednak, aby ocenie podlegały dane ze wszystkich okresów sprawozdawczych, które w pełni obejmują trzyletni okres, o którym mowa w art. 57b § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Może to doprowadzić do sytuacji, w której realnej ocenie będzie podlegał okres nieznacznie przekraczający 3 lata poprzedzające zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie.

Rada przypomina również, że w granicach danego postępowania nominacyjnego, ocena wszystkich kandydatów powinna być prowadzona na takich samych zasadach.