Akty korporacyjne

Lekarz.2018.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 41/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie uwag konsultanta krajowego dziedzinie pediatrii dotyczących Programu Szczepień Ochronnych w 2019 roku

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z uwagami Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii Pani prof. dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej, nadesłanymi przy piśmie z dnia 19 września 2018 r., znak: KK/PED/32/09/2018, popiera zgłoszone uwagi.
Propozycje zmiany Programu Szczepień Ochronnych wyrażone w uwagach Konsultanta Krajowego zmierzają do radykalnej modyfikacji obowiązującego aktualnie Programu Szczepień Ochronnych (PSO) w kierunku rozwiązań przyjętych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że w dostępnych na stronach Europejskiego Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych (ECDC) porównaniach PSO obowiązujący w Polsce zasadniczo różni się, zarówno co do zakresu proponowanej w nim refundowanej ochrony przed chorobami zakaźnymi, jak również co do stosowanych w profilaktyce szczepionek, od programów funkcjonujących w innych krajach europejskich.

Proponowaną przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii zmianę dotyczącą profilaktyki błonicy, tężca, krztuśca (DTP), polegającą na rezygnacji ze stosowania szczepionki DTPw z całokomórkowym komponentem krztuśca i wprowadzeniu szczepionek sześciolub pięcioskładnikowych, należy uznać za pierwszy krok w kierunku dostosowania się do standardów światowych. Polska jest bowiem jedynym krajem w Unii Europejskiej, który stosuje szczepionkę DTPw, co wiąże się z koniecznością liczniejszych ukłuć (cztery iniekcje na jednej wizycie). Tymczasem w większości krajów Europy podstawowe szczepienia realizowane są przy pomocy jedynie dwóch ukłuć, co jest bardziej akceptowane przez zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Odnośnie wyboru pomiędzy szczepionkami DTPw i DTPa (z acelularnym komponentem krztuśca) należy podkreślić, że dyskusja na temat ewentualnych różnic w ich skuteczności nie prowadzi do powrotu do szczepionki DTPw i jedynym

nowoczesnym, powszechnie akceptowanym rozwiązaniem jest stosowanie szczepionek acelularnych we wszystkich grupach wiekowych.

Korzyści proponowanych przez Konsultanta Krajowego rozwiązań to:

a) zapewnienie komfortu szczepionemu dziecku - mniej wizyt, bólu i związanego z tym stresu;
b) dla rodziców ograniczenie wydatków, gdyż 50-80% z nich kupuje szczepionki wieloskładnikowe (obecnie nie refundowane poza grupami ryzyka) oraz mniej wątpliwości przy dokonywaniu wyboru pomiędzy szczepionkami oferowanymi bezpłatnie a zakupem szczepionki wieloskładnikowej;
c) usprawnienie realizacji PSO. Polski program szczepień wskazując za dopuszczalne podanie na jednej wizycie czterech szczepionek, pozostawia do uznania lekarza i rodziców możliwość rozdzielenia tych szczepień na kolejne wizyty, co jest praktykowane, ale stwarza szereg komplikacji. Po pierwsze zwiększa ryzyko wystąpienia pomyłek lub błędów, po drugie spowalnia realizację PSO, a po trzecie mnożenie liczby wizyt, przy brakach kadrowych wśród lekarzy i pielęgniarek, powoduje wydłużanie kolejek w poradniach dziecka zdrowego;
d) korzyści ogólnospołeczne - szybkie uzyskanie odpowiedniego wskaźnika wyszczepialności dzieci w poszczególnych rocznikach, co ma wpływ na odporność populacyjną; zmniejszenie liczby wizyt i interwencji medycznych oraz ograniczenie kosztów obsługi PSO (mniejsza liczba wizyt, mniejsze zapotrzebowanie na sprzęt i środki dezynfekcyjne, ograniczenie liczby odpadów medycznych i kosztów ich utylizacji itp.).

Propozycja zmian w szczepieniach przeciw pneumokokom w grupach ryzyka to rozwiązanie zgodne ze światowymi rekomendacjami krajowymi i międzynarodowymi, a także stanowiskami uznanych towarzystw naukowych.

Wobec powyższego, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera uwagi zgłoszone przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii do PSO w roku 2019.