Utworzenie rejestru testamentów i zasady jego funkcjonowania.

Akty korporacyjne

Notar.2011.6.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA Nr VII/46/2011
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ
z dnia 4 czerwca 2011
w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania

Na podstawie art. 40 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 89, poz. 1158 z 2008 roku z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Postanowienia ogólne.

§  1.
1.
Krajowa Rada Notarialna tworzy notarialny rejestr testamentów (NORT).
2.
Przedmiotem zarejestrowania w NORT może być:
-
testament sporządzony w formie aktu notarialnego (testament notarialny) oraz
-
testament własnoręczny, jeżeli jest przechowywany przez notariusza.
§  2.
Notariusz rejestruje testament wyłącznie na wniosek testatora, złożony:
-
bezpośrednio w testamencie notarialnym,
-
w protokole przyjęcia testamentu własnoręcznego na przechowanie, albo
-
w oddzielnym protokole, jeśli przedmiotem rejestracji jest testament notarialny dotychczas nie zarejestrowany lub testament własnoręczny przechowywany już przez notariusza, który ma go zarejestrować.
§  3.
1.
Wpis w NORT pozostaje niejawny za życia testatora, z zastrzeżeniem § 13.
2.
Informacje o zarejestrowanych w NORT testamentach określonego spadkodawcy lub o braku takich testamentów można otrzymać wyłącznie za pośrednictwem notariusza. O udzielenie tych informacji może wystąpić każdy, kto przedstawi notariuszowi odpis aktu zgonu lub inny dokument, z którego wynika, że spadkodawca nie żyje.
§  4.
Z przebiegu czynności dokonanych w związku z poszukiwaniem w NORT informacji, o których mowa w § 3, notariusz sporządza protokół, o którym mowa w art. 104 § 3 Prawa o notariacie.

Funkcjonowanie rejestru.

§  5.
1.
NORT prowadzony jest w systemie informatycznym.
2.
Krajowa Rada Notarialna może powierzyć prowadzenie NORT podmiotowi, który powoła w celu prowadzenia lub obsługi rejestrów notarialnych.
§  6.
Dostęp do NORT mają jedynie notariusze, którzy przy dokonywaniu wpisów w tym rejestrze i uzyskiwaniu zamieszczonych w nim informacji posługują się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
§  7.
NORT obejmuje:
1)
numer wynikający z kolejności wpisu w rejestrze,
2)
datę dokonania wpisu,
3)
datę oraz miejsce sporządzenia testamentu notarialnego lub protokołu, o którym mowa w § 2,
4)
imiona, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli testament notarialny lub protokół, o którym mowa w § 2 sporządził zastępca notariusza, także imiona i nazwisko zastępcy,
5)
imiona, nazwisko, imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia testatora,
6)
numer PESEL testatora, jeżeli podlega on ewidencji ludności w Polsce, a w braku tego numeru inny podobny numer ewidencyjny, jeżeli został mu nadany za granicą.
§  8.
We wniosku o zarejestrowanie testamentu powinny znajdować się wszystkie dane wymienione w § 7 w punktach 3), 4) i 5), a także numer ewidencyjny testatora, jeżeli został mu nadany.
§  9.
Notariusz zamieszcza w testamencie notarialnym lub w protokole, o którym mowa w § 2 informację o możliwości zarejestrowania testamentu w NORT.

Jeżeli testator sporządza lub oddaje na przechowanie testament, który według jego woli nie ma być zarejestrowany, notariusz zamieszcza w testamencie notarialnym lub w protokole, o którym mowa w § 2 oświadczenie testatora o rezygnacji z możliwości zarejestrowania testamentu.

§  10.
Po sporządzeniu testamentu notarialnego lub protokołu, o którym mowa w § 2, jeżeli testator złożył wniosek o zarejestrowanie sporządzonego lub zdeponowanego testamentu, notariusz niezwłocznie rejestruje testament w NORT za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§  11.
Wniosek o udzielenie informacji z NORT powinien być sporządzony na piśmie i zawierać dane wystarczające do identyfikacji testatora.

Jeżeli okaże się, że zawarte we wniosku dane dotyczyć mogą kilku osób, notariusz powinien zażądać takiego uzupełnienia danych, by udzielona odpowiedź była jednoznaczna.

§  12.
1.
Informację o zarejestrowanych w NORT testamentach określonego spadkodawcy, a także informację o braku takich testamentów, notariusz otrzymuje z NORT przy wykorzystaniu dostępu, o którym mowa w § 6.
2.
System do prowadzenia NORT uzależnia udzielenie odpowiedzi notariuszowi od powołania się na dokument, z którego wynika, że testator nie żyje.
3.
Informacja udzielana przez NORT o każdym zarejestrowanym testamencie zawiera:
1)
numer wynikający z kolejności wpisu w rejestrze,
2)
datę dokonania wpisu,
3)
datę oraz miejsce sporządzenia testamentu notarialnego lub protokołu, o którym mowa w § 2,
4)
imiona, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli testament notarialny lub protokół, o którym mowa w § 2 sporządził zastępca notariusza, także imiona i nazwisko zastępcy.
4.
Informacje o wyniku przeprowadzonego poszukiwania notariusz zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 4.
§  13.
Informacje dotyczące własnych testamentów może otrzymać, na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, także testator. W takim przypadku § 12 ust. 2 nie stosuje się.
§  14.
1.
Wpis testamentu w NORT wykreśla się na każdy wniosek testatora, a także z urzędu, w przypadku zwrócenia przechowywanego testamentu testatorowi.
2.
Wpis testamentu w NORT może także być wykreślony po upływie 100 lat od daty jego zarejestrowania.

Postanowienia końcowe.

§  15.
1.
Przed dokonaniem pierwszego wpisu w rejestrze notariusz zobowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszej uchwały oraz regulaminu ustalonego przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.
2.
Regulamin może w szczególności określać zasady wymiany informacji NORT z innymi podobnymi rejestrami, także prowadzonymi za granicą, a ponadto sposób składania i ewidencjonowania wniosków o udzielenie informacji z NORT oraz załączniki, jakie do tego wniosku muszą być dołączone.
§  16.
System informatyczny do prowadzenia NORT stanowić będzie autorskie rozszerzenie funkcjonującego obecnie rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia (RAPD), a powstały w ten sposób nowy system połączonych rejestrów funkcjonować będzie pod wspólną nazwą Rejestry Notarialne.
§  17.
Uruchomienie rejestru nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Krajowej Rady Notarialnej.
§  18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.