Akty korporacyjne

PAN.2019.6.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 2/2019
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.  Na kadencję 2020-2023 Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk tworzy komitety naukowe wymienione w załącznikach Nr 1-5 do uchwały i wskazuje wydziały Akademii, z którymi one współpracują.
§  2.  Kadencja komitetów naukowych rozpoczyna się po 1 stycznia 2020 r., nie później jednak niż 30 maja 2020 r., i trwa cztery lata od dnia pierwszego posiedzenia komitetu naukowego w nowym składzie.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

1. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN;
2. Komitet Językoznawstwa PAN;
3. Komitet Nauk Demograficznych PAN;
4. Komitet Nauk Ekonomicznych PAN;
5. Komitet Nauk Etnologicznych PAN;
6. Komitet Nauk Filozoficznych PAN;
7. Komitet Nauk Historycznych PAN;
8. Komitet Nauk o Finansach PAN;
9. Komitet Nauk o Kulturze PAN;
10. Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN;
11. Komitet Nauk o Literaturze PAN;
12. Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN;
13. Komitet Nauk Orientalistycznych PAN;
14. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN;
15. Komitet Nauk o Sztuce PAN;
16. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN;
17. Komitet Nauk Politycznych PAN;
18. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN;
19. Komitet Nauk Prawnych PAN;
20. Komitet Nauk Teologicznych PAN;
21. Komitet Psychologii PAN;
22. Komitet Słowianoznawstwa PAN;
23. Komitet Socjologii PAN;
24. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

1. Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN;
2. Komitet Biologii Organizmalnej PAN;
3. Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN;
4. Komitet Biotechnologii PAN;
5. Komitet Nauk Agronomicznych PAN;
6. Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN;
7. Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN;
8. Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN;
9. Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

1. Komitet Astronomii PAN;
2. Komitet Badań Czwartorzędu PAN;
3. Komitet Badań Morza PAN;
4. Komitet Chemii PAN;
5. Komitet Chemii Analitycznej PAN;
6. Komitet Fizyki PAN;
7. Komitet Geofizyki PAN;
8. Komitet Krystalografii PAN;
9. Komitet Matematyki PAN;
10. Komitet Nauk Geograficznych PAN;
11. Komitet Nauk Geologicznych PAN;
12. Komitet Nauk Mineralogicznych PAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem IV Nauk Technicznych PAN

1. Komitet Akustyki PAN;
2. Komitet Architektury i Urbanistyki PAN;
3. Komitet Automatyki i Robotyki PAN;
4. Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN;
5. Komitet Budowy Maszyn PAN;
6. Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN;
7. Komitet Elektrotechniki PAN;
8. Komitet Geodezji PAN;
9. Komitet Górnictwa PAN;
10. Komitet Informatyki PAN;
11. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN;
12. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN;
13. Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN;
14. Komitet Inżynierii Produkcji PAN;
15. Komitet Inżynierii Środowiska PAN;
16. Komitet Mechaniki PAN;
17. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN;
18. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN;
19. Komitet Transportu PAN;
20. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Komitety naukowe współpracujące z Wydziałem V Nauk Medycznych PAN

1. Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN;
2. Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN;
3. Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN;
4. Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN;
5. Komitet Nauk Klinicznych PAN;
6. Komitet Nauk Neurologicznych PAN;
7. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN;
8. Komitet Neurobiologii PAN;
9. Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN;
10. Komitet Rozwoju Człowieka PAN;
11. Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN;
12. Komitet Zdrowia Publicznego PAN.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk tworzy komitety naukowe wskazując wydziały, z którymi one współpracują.

W projektowanej uchwale, na kadencję 2020-2023, proponuje się utworzenie komitetów naukowych przy pięciu wydziałach PAN.

Przewiduje się, że przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN będą działać 24 komitety naukowe (załącznik Nr 1), przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN - 9 komitetów naukowych (załącznik Nr 2) przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN - 12 komitetów naukowych (załącznik Nr 3), przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN - 20 komitetów naukowych (załącznik Nr 4), a przy Wydziale V Nauk Medycznych PAN - 12 komitetów naukowych (załącznik Nr 5).

Planuje się, że komitety naukowe rozpoczną działalność po 1 stycznia 2020 r., nie później niż 30 maja 2020 r. Czteroletnia kadencja działalności komitetów naukowych przy wydziałach PAN będzie liczona od dnia pierwszego posiedzenia komitetu naukowego w nowym składzie.