Sędz.2017.7.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 28 lipca 2017 r.
w przedmiocie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje negatywną ocenę zmian wprowadzanych ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wyrażoną w opinii Rady z dnia 12 maja 2017 r.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, w celu zapewnienia zgodności przepisów regulujących funkcjonowanie sądownictwa z Konstytucją RP, konieczne są zmiany w treści znowelizowanych przepisów w zakresie wskazanym w powołanej wyżej opinii. Zmiany te powinny dotyczyć w szczególności przywrócenia organom samorządu sędziowskiego realnego udziału w procedurze powoływania i odwoływania prezesów sądów, również w okresie przejściowym. Ponadto, nie do zaakceptowania jest uzależnienie pozostania w czynnej służbie przez sędziów, którzy osiągnęli wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, od zgody Ministra Sprawiedliwości, a rozwiązanie polegające na obowiązku przejścia w stan spoczynku przez kobiety sprawujące urząd sędziego po osiągnięciu 60. roku życia, nosi znamiona dyskryminacji ze względu na płeć.

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do podmiotów posiadających prawo inicjatywy ustawodawczej o przedstawienie stosownych propozycji zmian legislacyjnych w powyższym zakresie.