Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Kazuń Nowy.

Akty korporacyjne

PAN.2011.9.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 września 2011 r.

UCHWALA Nr 44/2011
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Kazuń Nowy.

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 ze zmianami) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia:
§  1.
Wyrazić zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 142/1,142/2 i 154, obręb 0027-Kazuń Nowy, będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgi wieczyste WA1N/00045288/4 oraz WA1N/00002607/4 na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
§  2.
Przedmiotowa służebność obejmuje:

1. dla dz. nr 142/1 pas gruntu o szerokości 1,5 m i długości 5 mb (7,5 m2)

2. dla dz. nr 142/2 pas gruntu o szerokości 1,5 m i długości 148 mb (222 m2)

3. dla dz. nr 154 pas gruntu o szerokości 1,5 m i długości 44 mb (66 m2)

wzdłuż linii nn w miejscowości Kazuń Nowy i polega na prawie lokalizacji kablowej linii niskiego napięcia oraz prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych do urządzeń energetycznych w celu wykonywania czynności związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą urządzeń energetycznych przez cały okres ich eksploatacji.

§  3.
Szczegółowe warunki ustanowienia służebności zostaną określone w umowie ustanowienia służebności przesyłu.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 44/2011

Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Kazuń Nowy.

Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Kazuniu Nowym oznaczonych jako działki nr 142/1, 142/2 i 154, obręb 0027-Kazuń Nowy, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi księgi wieczyste WA1N/00045288/4 oraz WA1 N/00002607/4. Działki od 1997 r. pozostają w dzierżawie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów, dz. 142/1 stanowi teren komunikacji - drogi oraz inne użytkowanie rolne, dz. 142/2 i 154 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem R - tereny rolne znajdujące się w obszarze powiązania przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego z Doliną Wisły.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo przedstawiło szczegółową koncepcję przebiegu linii nn przez przedmiotowe działki.

Na działce nr 142/2 zostanie wymieniony słup i przewody elektryczne. Na dz. nr 142/1 i 154 zostanie wymieniony przewód elektryczny.

W związku z powyższym przedmiotowa służebność obejmować będzie na dz. nr 142/1 pas gruntu o szerokości 1,5 m i długości 5 mb, na dz. nr 142/2 pas gruntu o szerokości 1,5 m i długości 148 mb oraz na dz. nr 154 pas gruntu o szerokości 1,5 m i długości 44 mb i polegać będzie na lokalizacji nowej i wymianie starej infrastruktury energetycznej oraz na prawie dostępu służb energetycznych w razie zaistniałej potrzeby wykonania prac przy urządzeniach energetycznych.

Wartość służebności zostanie określona w operacie szacunkowym sporządzonym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

Przedstawiając powyższe Biuro Gospodarowania Nieruchomościami wnioskuje o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie służebności.