Aptek.2017.3.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2017 r.

UCHWALA Nr VII/8/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie ustanowienia "Międzynarodowego programu staży zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Espanola de Farmacia Hospitalaria"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska ustanawia "MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STAŻY ZAWODOWYCH DLA POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANY PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAŃOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA".
§  2.  Celem Programu, o którym mowa w § 1, jest rozszerzenie kwalifikacji zawodowych polskich farmaceutów w dziedzinie farmacji szpitalnej poprzez pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej w wiodących jednostkach farmacji szpitalnej na terenie Hiszpanii.
§  3.  Naczelna Rada Aptekarska upoważnia i zobowiązuje Prezydium NRA do przygotowania i przyjęcia niezbędnych dokumentów, w tym regulaminów i umów, w celu realizacji Programu, o którym mowa w § 1, a także do wyznaczenia Koordynatora Programu odpowiedzialnego za realizację Programu.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1496) do zadań samorządu aptekarskiego należy w szczególności współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego oraz współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą.

Podjęcie uchwały wynika z chęci rozszerzenia kwalifikacji zawodowych polskich farmaceutów w dziedzinie farmacji szpitalnej poprzez pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej w wiodących jednostkach farmacji szpitalnej na terenie Hiszpanii.

Beneficjentami programu stażowego są absolwenci kierunku farmaceutycznego wydziałów farmacji polskich uczelni wyższych chcący rozszerzyć wiedzę uzyskaną w trakcie studiów magisterskich i pracy zawodowej, uzupełniając ją o zakres ściśle związany z rolą farmaceuty szpitalnego.