Podat.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 394/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad finansowania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 w związku z § 21 ust. 3 pkt 5 i 13 oraz § 50 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje osoby wymienione w uchwale nr 262/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych - w zakresie ich upoważnienia - do zwarcia umów/zamówień związanych z organizacją Zgromadzeń Wyborczych w poszczególnych Regionalnych Oddziałach KIDP.
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje się do pokrycia kosztów organizacji Zgromadzeń Wyborczych w Regionalnych Oddziałach KIDP wynikających z przedstawionych przez poszczególne Regionalne Oddziały KIDP wniosków, zawierających uzasadnienie wraz z kopią zawartych umów/zamówień, o których mowa w ust. 1.
§  2.  Wydatki o których mowa w § 1 ust. 2 pokryte zostaną z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych z pozycji poz. preliminarza Ws3.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.