KAAUM.2017.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 46/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2017/2018

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Ustala wysokość składki członkowskiej na rok akademicki 2017/2018 w kwocie 2.500,00 zł.
2.  Składka, o której mowa w ust. 1 płatna jest przelewem do dnia 31 października 2017 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

ING Bank Śląski

PL 55 1050 1214 1000 0024 2182 9546

§  2.  Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.