Akty korporacyjne

KAAUM.2012.10.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 4/2012
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 8 października 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2012/2013.

Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 08.10.2012r. na kadencję 2012 - 2016, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
uchwala, co następuje:
§  1.
1. Wysokość składki członkowskiej na rok akademicki 2012/2013 w kwocie 2000 00 zł
2. Składka, o której mowa w ust. 1 płatna jest przelewem do dnia 31 październiki 2012r na wyodrębniony rachunek bankowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego- 76 1090 1098 0000 0001 1963 7425
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu KRAUM
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.