Rewid.2017.8.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1233/29/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do wykazu jednostek uprawnionych

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) w związku z § 13 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (zmienionego uchwałą nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się opłatę za wpis do wykazu jednostek uprawnionych w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 0 gr).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.