Akty korporacyjne

Podat.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 391/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz ustalenia imiennego składu komisji wyborczych

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 i § 21 ust. 3 pkt 12 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z treścią uchwały nr 388/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz Regulaminu działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustala terminy i miejsca Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby.
2.  Tabela zawierająca terminy i miejsca Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Właściwe Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych ustaliły i przekazały do wiadomości Krajowej Rady Doradców Podatkowych adresy lokali wyborczych, w których odbędą się Walne Zgromadzenia, w miejscach określonych niniejszą uchwałą.
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych publikuje komunikaty o terminach i miejscach Zgromadzeń Wyborczych w Regionalnych Oddziałach Izby na stronach internetowych KIDP.
§  3. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustala imienny skład poszczególnych komisji wyborczych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby oraz wyznacza ich przewodniczących i zastępców przewodniczących. W razie nieobecności przewodniczącego danej komisji wyborczej, jego obowiązki wykonuje zastępca.
2.  Tabela zawierająca imienny skład poszczególnych komisji wyborczych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.