Ustalenie składu pocztu sztandarowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2023.6.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2023 r.

Uchwała Nr 23/VIII/2023
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia składu pocztu sztandarowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala następujący skład Pocztu sztandarowego:
1.
Skład pierwszy pocztu:
-
Zuzanna Najder
-
Małgorzata Drężek-Skrzeszewska
-
Tomasz Krzysztyniak
2.
Skład drugi pocztu:
-
Dorota Rodziewicz
-
Agnieszka Brześcińska
-
Janusz Grzegorczyk
§  2. 
Traci moc Uchwała Nr 209/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia składu pocztu sztandarowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.