Ustalenie rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez... - OpenLEX

Ustalenie rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2017.12.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 276/VII/2017
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Ustala się roczny plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.
§  2. 
Plan kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.