Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9
XIVKRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

i członków Krajowej Komisji Wyborczej VIII kadencji

Na podstawie art. 38 pkt 6 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§  1.  Ustala się liczbę członków:
1) Naczelnej Rady Lekarskiej 75 osób

w tym:

- 58 lekarzy,
- 17 lekarzy dentystów;
2) Naczelnej Komisji Rewizyjnej 15 osób

w tym:

- 12 lekarzy,
- 3 lekarzy dentystów;
3) Naczelnego Sądu Lekarskiego 60 osób

w tym:

- 47 lekarzy,
- 13 lekarzy dentystów;
4) Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 40 osób

w tym:

- 31 lekarzy,
- 9 lekarzy dentystów;
5) Krajowej Komisji Wyborczej 20 osób

w tym:

- 16 lekarzy
- 4 lekarzy dentystów.
§  2.  Uchyla się uchwałę Nr 9 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.