Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 34/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2018, poz. 395) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała 1/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości ze zmianami.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.