Akt korporacyjny

KAAUM.2018.2.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 63/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na 2018 rok

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w związku z Rozdziałem VI ust. 2 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Ustala wysokość składki członkowskiej na 2018 rok w kwocie 10 000 zł.
2.  Składka, o której mowa w ust. 1 płatna jest przelewem do dnia 30 marca 2018 r. na wyodrębniony rachunek bankowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - wskazany przez Przewodniczącego UKJKKL.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu UKJKKL.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.