Akt korporacyjny

Rewid.2018.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2035/37/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia wskazanych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów do przeprowadzania w imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wizytacji w jednostkach uprawnionych

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) w związku z § 13 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (zmienionego uchwałą nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do przeprowadzania w imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wizytacji, o których mowa w art. 10 ust. 7 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), udziela się pełnomocnictwa następującym członkom Krajowej Rady Biegłych Rewidentów:
1. Burnos Krzysztof,
2. Błaszczak Marek,
3. Dąbrowski Henryk,
4. Drewniak Henryk,
5. Gałuszka Jolanta,
6. Kaczorek Monika,
7. Letkiewcz Jan,
8. Misterska-Dragan Barbara,
9. Ostrowski Maciej,
10. Sztuczyńska Hanna.
§  2.  Do realizacji czynności, o których mowa w § 1, uprawniona jest każda z ww. osób z osobna.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.