Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 59/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej do zawarcia do umowy na przygotowanie szkoleń dla lekarzy

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Krzysztofa Madeja oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zawarcia z Komunikacja z Pacjentem.pl sp. z o.o. umowy na przeprowadzenie

3 interaktywnych szkoleń online dla lekarzy, do wysokości netto 2.500 zł za każde szkolenie (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) plus podatek VAT, ze środków budżetu Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.