Akty korporacyjne

Podat.2016.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 544/2016
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy z "Teatrem Kamienica" Fundacją Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Spółka Komandytowa na organizację uroczystości z okazji XX-lecia zawodu doradcy podatkowego

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę z "Teatrem Kamienica" Fundacją Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Belwederskiej 3/50, 00-761 Warszawa (adres do korespondencji: al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa), zarejestrowaną pod nr KRS 0000323458, NIP 521-35-15-802, REGON 141735360, na organizację uroczystości z okazji XX-lecia zawodu doradcy podatkowego w dniu 14 grudnia 2016 r. na Scenie Oficyna i Piwnica Warsza oraz w Salach Restauracyjnych Kolumnowej i Butelkowej, oraz Foyer, znajdujących się w Teatrze Kamienica zlokalizowanym przy Al. Solidarności 93 w Warszawie (dalej: uroczystości z okazji XX-lecia zawodu doradcy podatkowego).
§  2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Panią Prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic, Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Dr. Mariusza Cieślę, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy z "Teatrem Kamienica" Fundacją Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT i S-ka Spółka Komandytowa, z siedzibą przy ul. Belwederskiej 3/50, 00-761 Warszawa (adres do korespondencji: al. Solidarności 93, 00-144, Warszawa), zarejestrowaną pod nr KRS 0000323458, NIP 521-35-15-802, REGON 141735360, na organizację uroczystości z okazji XX-lecia zawodu doradcy podatkowego, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych na posiedzeniu w dniu 25 października 2016 r.
§  3. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Pana Krzysztofa Janasa, Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4. Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2016, z pozycji preliminarza Ws9.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.