Akty korporacyjne

Podat.2020.1.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 3/2020
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy o współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zawrzeć umowę o współpracy z Wydawnictwem C.H. BECK sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000155734, NIP: 522-010-50-28, REGON: 010178701.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania z Wydawnictwem C.H. BECK, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000155734, NIP: 522-010-50-28, REGON: 010178701, umowy o współpracy, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu ... stycznia 2020 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Prezydium KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją porozumienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.