Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 33/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy na wynajem sal oraz catering podczas Konferencji "Uszczelnianie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?"

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zawrzeć umowę na wynajem sal oraz catering podczas Konferencji "Uszczelnianie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?" w dniu 21 maja 2019 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa z Business Centre Sp. z o.o., Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053984, NIP 526-021-29-60.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na wynajem sal oraz catering podczas Konferencji "Uszczelnianie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?" w dniu 21 maja 2019 r. (w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa z Business Centre Sp. z o.o., Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053984, NIP 526-021-29-60, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 29 marca 2019 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją Umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019 z pozycji preliminarza Ws1.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.