Akty korporacyjne

Podat.2019.3.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 29/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania porozumienia o współpracy z Konfederacją Lewiatan

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zawrzeć porozumienie o współpracy z Konfederacją Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053779, REGON: 014859361, NIP: 526-23-53-400.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania z Konfederacją Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053779, REGON: 014859361, NIP: 526-23-53-400, porozumienia o współpracy w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 19 marca 2019 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Prezydium KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją porozumienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.