Akt korporacyjny

Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 384/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy o współpracy

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zgodnie z rekomendacją Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP, zawrzeć umowę na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych podczas wydarzenia "Kongres 590", które odbędzie się w Rzeszowie-Jasionce, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym G2A Arena w terminie 15-16 listopada 2018 r. z Kongres 590 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina z Wrocimowic 12H, lok. 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693119, REGON 368205642, NIP 524-283-87-55.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych podczas wydarzenia "Kongres 590", które odbędzie się w Rzeszowie-Jasionce, w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym G2A Arena w terminie 15-16 listopada 2018 r. z Kongres 590 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina z Wrocimowic 12H, lok. 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693119, REGON 368205642, NIP 524-283-87-55, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 11 września 2018 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczącą Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją Umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu (Ws9) na rok 2018.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.