Upoważnienie Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania Umowy o współpracy z Wydawnictwem C. H. Beck Sp. z o.o. - OpenLEX

Upoważnienie Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania Umowy o współpracy z Wydawnictwem C. H. Beck Sp. z o.o.

Akty korporacyjne

Podat.2015.12.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA 880/2015
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania Umowy o współpracy z Wydawnictwem C. H. Beck Sp. z o.o.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 27/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć Umowę o współpracy z Wydawnictwem C. H. Beck Sp. z o.o.
§  2.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Panią Prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic, Przewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana dr Mariusza Cieślę, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania z Wydawnictwem C. H. Beck Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Umowy o współpracy w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. Z dniem podpisania niniejszej Umowy tracą moc wszelkie inne dotychczasowe umowy o współpracy zawarte między Wydawnictwem C. H. Beck Sp. z o.o. a Krajową Izbą Doradców Podatkowych.
§  3.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP oraz Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia