Akty korporacyjne

Podat.2019.3.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 19/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego KRDP do podpisania i złożenia skargi do Komisji Europejskiej dotyczącej naruszenia prawa Unii Europejskiej

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia złożyć skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą naruszenia prawa Unii Europejskiej poprzez uchwalenie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) w zakresie, w jakim nieprawidłowo implementuje ona Dyrektywę Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD), w tym narusza nie tylko cele tej dyrektywy, ale również podstawowe zasady (tj. swoboda przedsiębiorczości, przepływu osób i kapitału), na których oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania i złożenia skargi do Komisji Europejskiej dotyczącej naruszenia prawa Unii Europejskiej, o której mowa w § 1, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 7 marca 2019 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.