Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 420/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą Orange Polska S.A.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, postanawia aneksować umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 16.07.2015 r. z firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 160 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000010681, REGON: 012100784, NIP: 526-02-50-995, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 11 czerwca 2019 r.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 16.07.2015 r. z firmą Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 160 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000010681, REGON: 012100784, NIP: 526-02-50-995.
§  3.  Koszty związane z realizacją Umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z budżetu Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z pozycji preliminarza Wa8.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.