Akty korporacyjne

Podat.2019.5.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 295/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania zamówienia na świadczenie usług konferencyjno-noclegowych w związku z organizacją szkolenia pracowników Biura KIDP w czerwcu 2019 r.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia złożyć zamówienie na organizację szkolenia, w tym na świadczenie usług konferencyjno-noclegowych, dla pracowników Biura KIDP w terminie 17-18 czerwca 2019 r. przez Spółką Rancho pod Bocianem Sp. z o.o. z siedzibą w Przypkach przy ul. Nadarzyńskiej 15, 05-555 Tarczyn.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania zamówienia ze Spółką Rancho pod Bocianem Sp. z o.o. z siedzibą w Przypkach przy ul. Nadarzyńskiej 15, 05-555 Tarczyn, na świadczenie usług konferencyjno-noclegowych w związku z organizacją szkolenia pracowników Biura KIDP w terminie 17-18 czerwca 2019 r., w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 28 maja 2019 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Pana Piotra Jana Brozowskiego Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia.
§  4.  Koszty związane z realizacją Umowy zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Biur w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2019, z pozycji preliminarza Wa7.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.