Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 37/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy na organizację VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z hotelem The Westin Warsaw

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zgodnie z rekomendacją Komisji Ofert KRDP, postanawia zawrzeć umowę o współpracy z hotelem The Westin Warsaw, al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, przy organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy o współpracy z hotelem The Westin Warsaw, al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa, przy organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, w treści przedstawionej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 29 marca 2019 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją Umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z budżetu Krajowej Rady Doradców Podatkowych, z pozycji preliminarza Ws4.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.