Podat.2018.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 575/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania zamówienia na stworzenie mechanizmu służącego podłączaniu obrazu dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 2 ust. 2 lit d) uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zgodnie z rekomendacją Komisji Informatyzacji KRDP, postanawia złożyć zamówienie na stworzenie - dedykowanego dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych i z uwzględnieniem specyfiki jej funkcjonowania - mechanizmu służącego podłączaniu obrazu dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia Finanse i Księgowość wykorzystywanego w Krajowej Izby Doradców Podatkowych, o wartości do 14 000 (słownie: czternaście tysięcy) zł brutto wobec firmy Damal Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sokratesa 5/47; 01-909 Warszawa; KRS 0000397899 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1182079484; REGON 142 954 092 - będącej opiekunem merytorycznym systemów księgowych wykorzystywanych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych od 2015 r.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie zamówienia i upoważnia osoby wskazane w § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do podpisania zamówienia zgodnego z wytycznymi wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty zakupu mechanizmu wynikającego z § 1 niniejszej uchwały, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP na 2018 r. z pozycji Wa13.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.