Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 24/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 luty 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Krajowej Izby Doradców Podatkowych do reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia do reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach z powództwa i przeciwko Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych, następujących pracowników etatowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
1) Renatę Mazur-Strojny,
2) Rafała Sadowskiego,
3) Karolinę Żebrowską,
4) Dominikę Sułecką.
§  2.  Do skutecznego reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wyznaczeni pracownicy etatowi Krajowej Izby Doradców Podatkowych mogą występować samodzielnie.
§  3.  Traci moc uchwała nr 430/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Krajowej Izby Doradców Podatkowych do reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.