Akty korporacyjne

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 19/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Biura KIDP do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 28 ust. 3a Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem biur w Regionalnych Oddziałach Izby, w sprawach jednorazowo nieprzekraczających kwoty dwukrotności ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, upoważnieni są następujący pracownicy Biura KIDP:
1) Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Martyna Czajkowska - Gluz;
2) Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Dorota Kęsicka;
3) Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Beata Kowalik;
4) Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Edyta Rytter;
5) Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Urszula Kosińska- Awgul;
6) Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Bożena Szot;
7) Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marek Siramowski,
b) Aneta Biernacka;
8) Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Alicja Rutkowska;
9) Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Mariola Nawojska;
10) Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Marta Dadura;
11) Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Edyta Powałka;
12) Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Aneta Forajter,
b) Beata Bury;
13) Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Małgorzata Bombelczyk
14) Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Lidia Urban;
15) Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
a) Alicja Jankowska- Hajdasz.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych określi zasady posługiwania się kartami płatniczymi w porozumieniu z Regionalnymi Oddziałami KIDP.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.