Rewid.2017.8.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1232/29/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia każdego z członków Komisji ds. szkoleń, działającej przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów do przeprowadzania w imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wizytacji w jednostkach uprawnionych

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) w związku z § 13 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (zmienionego uchwałą nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do przeprowadzania w imieniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wizytacji, o których mowa w art. 10 ust. 7 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089), udziela się pełnomocnictwa następującym członkom Komisji ds. szkoleń:
1. Frąckowiak Regina,
2. Gajewska Agnieszka,
3. Karpiak Andrzej,
4. Kęsik Adam,
5. Kołodziejczyk Piotr,
6. Lachowski Waldemar,
7. Matyszewska Monika,
8. Sowińska Ewa,
9. Zakrzewska Justyna Beata.
§  2.  Do realizacji czynności, o których mowa w § 1, uprawniony jest każdy z członków Komisji ds. szkoleń z osobna.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.