Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do złożenia i podpisania zamówienia na obsługę dziennikarską V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych przez Polską Agencję Prasową S.A.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 oraz § 6 ust. 1 pkt 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia złożyć zamówienie do Polskiej Agencji Prasowej S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067663, NIP 526-02-50-742 (dalej jako: Polska Agencja Prasowa S.A./PAP) na obsługę dziennikarską V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, obejmującą: przygotowanie depeszy dziennikarskiej, przygotowanie materiału wideo (przebitki + do 5 wywiadów) oraz publikację artykułu w kanałach Centrum Prasowego PAP.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na podpisanie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zamówienia z Polską Agencją Prasową S.A. na obsługę dziennikarską V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, obejmującą: przygotowanie depeszy dziennikarskiej, przygotowanie materiału wideo (przebitki + do 5 wywiadów) oraz publikację artykułu w kanałach Centrum Prasowego PAP, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 8 stycznia 2018 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Panią Wiesławę Moczydłowską, Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Redaktor Naczelną Biuletynu "Doradca Podatkowy" do nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją zamówienia, o którym mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z poz. Ws3 planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2018 rok.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.