Akt korporacyjny

Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z Okręgowa Izbą Lekarską w Warszawie

Na podstawie art. 5 pkt 7 i 23 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia z Okręgową Izbą lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza umowy o współpracy w zakresie akredytowanych szkoleń z kompetencji psychospołecznych (miękkich) organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.