Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 4/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umowy z kancelarią "Chmaj i Wspólnicy" spółka komandytowa o przygotowanie wniosku i reprezentowanie Naczelnej Rady Lekarskiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności z Konstytucją i ustawą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - do kwoty 15.000 złotych plus VAT (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w ramach środków z budżetu Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.