Lekarz.2018.8.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 45/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o dodrukowanie dokumentów prawa wykonywania zawodu

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zawarcia z OPTYS spol. s.r.o. z siedzibą w Dolni Zivotice umowy w sprawie dodrukowania:
- 16.000 szt. dokumentów "prawo wykonywania zawodu lekarza"
- 5.000 szt. dokumentów "prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez okręgowe izby lekarskie i Wojskową Izbę Lekarską do łącznej kwoty 33.500 euro.
2.  Kwota wynagrodzenia za dodruk zostanie zwrócona przez okręgowe izby lekarskie i Wojskową Izbę Lekarską na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Naczelną Izbę Lekarską zgodnie z liczbą dokumentów "prawo wykonywania zawodu" i "ograniczone prawo wykonywania zawodu" przekazanych poszczególnym izbom lekarskim.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.