Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 186/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na wynajem systemu do przeprowadzenia głosowań jawnych wraz z obsługą podczas XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umowy z Visau Multimedia, na wynajem systemu do przeprowadzenia głosowań jawnych wraz z obsługą podczas XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy w dniach 25 - 26 maja 2018 r., za kwotę 8200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście zł) + VAT.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.