Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 22/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na usługi telekomunikacyjne

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej Grzegorza Mazura do podpisania z T-Mobile Polska S.A. umowy na usługi telekomunikacyjne, na warunkach określonych w ofercie z dnia 27 czerwca 2018 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.