Upoważnienie do zawarcia umowy na skomponowanie utworu muzycznego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 70/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na skomponowanie utworu muzycznego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Zytę Kaźmierczak- Zagórską oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia umowy z Panem Dominikiem Lasotą na skomponowanie utworu muzycznego obejmującego 9 utworów, składających się na 45 minutowy materiał muzyczny dla chórów i orkiestr lekarskich pt. "Chwała sztuki lekarskiej", do kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) brutto.
§  2. 
Koszty, o których mowa w § 1, pokryte zostaną z budżetu Komisji ds. Kultury.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.