Lekarz.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 38/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy dotyczącej wypożyczenia komputerów na potrzeby szkolenia organizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Na podstawie art. 5 pkt 7, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 114 ust. 1 i 3 w związku z art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia w ramach środków Ośrodka Doskonalenia Zawodowego lekarzy i Lekarzy Dentystów z firmą "APASZ" Adrian Paszko z siedzibą w Warszawie umowy dotyczącej wypożyczenia komputerów na potrzeby realizacji kursu "Interpretacja zdjęć CBCT w stomatologii" do kwoty 4.500 zł brutto (cztery tysiące pięćset złotych brutto).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.