Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 69/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umów związanych z wydaniem płyt DVD z nagraniem benefisu Jerzego Woy-Wojciechowskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Zytę Kaźmierczak-Zagórską oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia następujących umów związanych z benefisem Jerzego Woy-Wojciechowskiego, który odbył się w dniu 15 stycznia 2017 r.:
1) umowy z Panem Piotrem Żyliczem na montaż nagrania audio-video Benefisu, do kwoty 2000 złotych netto (słownie: dwa tysiące złotych);
2) umowy z Panią Jadwigą Dębowską na wytłoczenie 800 (słownie: osiemset) egzemplarzy płyt DVD z nagraniem audio-video Benefisu, do kwoty 3790 złotych netto (słownie trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
§  2.  Koszty, o których mowa w § 1, pokryte zostaną z budżetu Komisji ds. Kultury.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.